ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spornen

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spornen-, *spornen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spornen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spornen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might encourage the others.Das dürfte die anderen anspornenThe Battle of the Sexes (1960)
It'd be such a kick for me if you are.Das würde mich so anspornen, verstehen Sie? Carry on Cruising (1962)
We have to be firm till night to discourage the... enemy and encourage the peasants to come back, to fight and to win.Wir müssen standhaft bleiben bis zum Anbruch der Nacht, um unsere Feinde zu entmutigen und die Bauern anzuspornen, zurückzukommen, zu kämpfen und zu siegen. For Love and Gold (1966)
I have no spur to prick the sides of my intent.Ich habe nichts, um meinen Vorsatz anzuspornen, als Ehrgeiz. Macbeth (1971)
Now remember, spur him high on the shoulders, okay?Denk dran, an den Schultern anspornen, klar? Stir Crazy (1980)
That should make them rush out and reproduce.Das wird sie anspornen, sich fortzupflanzen. 84 Charing Cross Road (1987)
It should really stimulate you.Das sollte dich wirklich anspornenThe World of Ludovic (1993)
[Applauding and cheering][Anspornender Applaus] Maverick (1994)
we'd encourage each other...So kann man sich gegenseitig anspornenWhisper of the Heart (1995)
- They're gonna be your tackling fuel. - Tacklin' fuel.Das soll Dich anspornenThe Waterboy (1998)
We wanted to share this with you here in order to encourage you all.Wir wollen euch das mitteilen, um euch anzuspornenFamily Bizness (1998)
Let this day be for us, too, a rebirth!Wir wollen die Gemeinde anspornen, ihre Moral neu zu erwecken, hm? Chocolat (2000)
The Hirogen are just giving you a little incentive to work faster.Die Hirogen spornen Sie an, etwas schneller zu arbeiten. Flesh and Blood (2000)
At a gym, people encourage you to work out.Im Sportstudio sind noch andere, die einen zum Trainieren anspornenJudgment (2000)
Let us use this, not as an excuse to work less, but as motivation to work harder.Dies sollte uns dazu anspornen, noch härter zu arbeiten. Beneath the Surface (2000)
So, what's my incentive?Was sollte mich anspornenMen in Black II (2002)
But still, to think it's these myths that lead us forward to the greatest glory why is it wrong to act on them?Doch diese Mythen spornen uns ja zu den größten, ehrenvollen Taten an! Warum sie nicht zum Vorbild nehmen? Alexander (2004)
a big story certainly would accelerate the process. not that, um... obituaries and wedding announcements don't inspire scintillating journalism.Eine große Story würde sicher den Prozess beschleunigen. Nicht das, ähm... Todesanzeigen und Hochzeitsanzeigen nicht den funkelnden Journalismus anspornenSolitude (2005)
It will hurt his ego and make him work faster.Das wird ihn anspornenFriday Night's Alright for Fighting (2006)
Your attempts to have us resist have only led to death.Ihr Versuch, uns zum Widerstand anzuspornen, hat uns nur Tod gebracht. Line in the Sand (2007)
So, no slaps on the back, encouraging words?Hmm, kein Schulterklopfen oder anspornende Worte? Words and Deeds (2007)
I'll pass that along to the kitchen, give them some incentive.Das gebe ich an die Küche weiter, das wird sie anspornenFracture (2008)
You're at the start of an incredible journey, and I am going to be there every step of the way, cheering you on, telling anyone who will listen that "the" Bree Van De Kamp is my friend.Du bist am Beginn einer unglaublichen Reise, und ich werde bei jedem Schritt davon dabei sein, um dich anzuspornen, Sage jedem, der es hören will das Bree Van de Kamp meine Freundin ist. Back in Business (2008)
I heard you were having a crappy day.Ich habe gehört, dass du einen schlechten Tag hattest. Ich dachte, das würde dich anspornenRise Up (2008)
We need a cover story to explain why the operation is happening and to encourage participation.Wir brauchen eine Geschichte als Tarnung um zu erklären, warum wir diese Operation durchführen. Und um die Mitarbeit anzuspornenChildren of Earth: Day Four (2009)
He wanted to incite you.Er wollte dich anspornenFix (2009)
"Encouraging," "incentivizing"-Ermutigen? AnspornenEnd Run (2009)
What kind of father would I have been if I hadrt pushed you?AIs guter Vater musste ich euch anspornenEverybody's Fine (2009)
I don't want to sound selfish. but you'd really speed me up.Ich will nicht egoistisch klingen, aber Sie würden mich wirklich anspornenFlesh and Stone (2010)
You buried him now. That's just gonna heat him up.Sie haben ihn jetzt begraben, aber das wird ihn noch mehr anspornenNeed to Know (2010)
I mean, questions lead to a give-and-take and stimulate discussion.Ich meine, Fragen leiten gegenseitige Kompromissbereitschaft ein... und spornen zur Diskussion an. Pilot (2010)
Wait! The situation is expected to deteriorate as newscasters whip the city into a panic.Es wird erwartet, dass sich die Situation verschlechtert, als Nachrichtensprecher die Stadt zur Panik anspornenCold Warriors (2011)
Priests like him are inciting the Fifth Column.Es sind Priester wie er, die die Säule anspornenUnholy Alliance (2011)
We can reach out, inspire them to rise up.Wir können hinaus, sie anspornen, sich zu erheben. The Almost People (2011)
Did she just use a civil rights rallying cry to get us to lose ass fat?Hat sie eben einen Bürgerrechtsschrei verwendet, um uns anzuspornenSchool of Hard Knocks (2011)
And the additions are an option the client has to encourage the youth to spend more time talking to them.Und mit den anderen Sachen kann der Kunde den Jugendlichen dazu anspornen, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Disconnect (2012)
Shooting a picture to inspire your boyfriends.Ich mache ein Foto, um deine Verehrer anzuspornenAll My Children (2012)
But Carmen can't inspire Dalia.Aber Carmen kann Dalia nicht anspornenDown Time (2012)
Dalia's mama's here to inspire her.Dalias Mama ist hier, um sie anzuspornenDown Time (2012)
With the spirit to promote Taoism To encourage youth to learn leadership, learning and dissemination, To attend this conference.Alle vereint im Geist der taoistischen Kampflehre, die Jugend zum Lernen anzuspornen und das Erlernte weiterzugeben, um dann gemeinsam hier anzutreten. Wu Dang (2012)
However, slamming the phone down on him is only going to encourage him, OK?Aber trotzdem... Auflegen wird ihn nur weiter anspornenFilth (2013)
And what better way to keep your secret admirer on his toes?- Was? Gibt es einen besseren Weg, einen Verehrer anzuspornenTrust No One (2013)
The heavy responsibility, and the great honor which are ours, spell out giving priority to peaceful disarmament.Die gewichtige Verantwortung und die große Ehre, die auf uns lasten, müssen uns dazu anspornen, auf Abrüstung und Frieden zu setzen. The French Minister (2013)
Then I can bring you all up to speed.Dann kann euch alle anspornenHuang Wu (2013)
You're Raymond Peterfellow, owner of the finest lap-dancing establishments in Soho.- Douglas, du bist anspornend. - Ich bin anspornend? The Internet Is Coming (2013)
( laughing ) Perfumed porno vampire? I like that.Besitzer der besten Lap-Dancing-Etablissements in So-ho, falls irgendjemand anspornend ist, dann du, du parfümierter Pornovampir. The Internet Is Coming (2013)
Paul made it a point to ask questions, to encourage us to see things differently.Paul war es sehr wichtig, uns Fragen zu stellen. Um uns anzuspornen, selbst die Dinge zu hinterfragen. Revenge of the Green Dragons (2014)
Incentive.Anspornend. Lords of War (2014)
I had to get you to relax.Ich musste Sie doch anspornenA Double Tour (2014)
I fear, and I said it to them, that Mr Strange's book will put fire into their hearts.Ich fürchte, Mr. Stranges Buch wird sie anspornenChapter Five: Arabella (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anregen; anspornen | anregend; anspornend | angeregt; angesporntto motivate | motivating | motivated [Add to Longdo]
anspornen; anregen | anspornend; anregend | angespornt; angeregtto incite | inciting | incited [Add to Longdo]
anspornen; beflügeln; vorwärts treiben | anspornend; beflügelnd; vorwärts treibend | angespornt; beflügelt; vorwärts getriebento spur on | spurring | spurred [Add to Longdo]
anspornend {adj}hortative; hortatory; exhortative; exhortatory [Add to Longdo]
antreibend; anspornend; anreizend {adj}incentive [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top