ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spillage

S P IH1 L IH0 JH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spillage-, *spillage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spillage[N] การทำหก, See also: การล้นทะลัก, Syn. spilth, spillover
spillage[N] ปริมาณที่หก, See also: ปริมาณที่ล้นออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about spillage?แล้วการรั่วไหลล่ะ Fly (2010)
Spillage?รั่วไหลงั้นเหรอ Fly (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPILLAGE    S P IH1 L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spillage    (n) spˈɪlɪʤ (s p i1 l i jh)
spillages    (n) spˈɪlɪʤɪz (s p i1 l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spillage {f}; verschüttete Mengespillage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spillage
   n 1: the amount that has spilled
   2: the act of allowing a fluid to escape [syn: {spill},
     {spillage}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top