ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somber

S AA1 M B ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somber-, *somber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
somber[ADJ] มืดครึ้ม, Syn. cloudy, shady
somber[ADJ] ทึม (สี), Syn. gray
somber[ADJ] มืดมน, See also: ซึมเศร้า, Syn. melancholy, dreary

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why's everyone so somber even though he's back?พ่อก็กลับมาแล้ว... มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ? Episode #1.12 (2009)
A somber gentle kiss-- a souvenir of the affair.จูบอย่างลึกซึ้ง ของขวัญแห่งความสัมพันธ์ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน Tattoo (2013)
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somberWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอ[ADJ] gray, See also: somber, Syn. มัวๆ, มัว, Example: เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber   FR: gris cendré

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMBER S AA1 M B ER0
SOMBERLY S AA1 M B ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
somber (n) sɒmbər (s o m b @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\(?; 277), a. [F. sombre; cf.
   Sp. sombra, shade, prob. from LL. subumbrare to put in the
   shade; L. sub under + umbra shade. See {Umbrage}.]
   1. Dull; dusky; somewhat dark; gloomy; as, a somber forest; a
    somber house.
    [1913 Webster]
 
   2. Melancholy; sad; grave; depressing; as, a somber person;
    somber reflections.
    [1913 Webster]
 
       The dinner was silent and somber; happily it was
       also short.              --Beaconsfield.
    [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, v. t.
   To make somber, or dark; to make shady. [R.]
   [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, n.
   Gloom; obscurity; duskiness; somberness. [Obs.]
   [1913 Webster] Somberly

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 somber
   adj 1: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
       "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
       [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 somber /sɔmbər/
  1. bleak; dismal; dreary; gaunt; miserable; sad; somber
  2. bleak; dark; dismal; dreary
  3. dismal; dreary
  4. desolate; dismal; dreary; gaunt; gloomy; mournful

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top