ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulated

S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulated-, *simulated*, simulat, simulate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a simulated experience again?อะไรคือประสบการณ์เสมือน? Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
They got you with the cookies, didn't they? Yeah I'm a sucker for simulated hospitality.ฉันเป็นพวกที่ถูกชักจูงได้ง่ายๆ ถ้าเจอกับการต้อนรับที่ดีค่ะ Up in the Air (2009)
It simulated a mock anthrax attackมันกระตุ้นการเยาะเย้ยเรื่องแอนแทรกซ์ Amplification (2009)
Oh, the simulated horror. Raj?ความสยดสยองเสมือนจริง ราจ The Pants Alternative (2010)
This is the maximum distance from Greendale we can drive to haul them back up here in time for the simulated launch.นี่คือระยะทางที่ไกลที่สุดจากกรีนเดล ที่เราสามารถเอารถไปลากยานนั่นกลับมา ได้ทันเวลางาน Basic Rocket Science (2010)
You don't think I'd miss your moment of triumph, do you... greendale beating city college into simulated space?คุณคงไม่คิดว่าผมจะยอมพลาด ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของคุณหรอกนะ? กรีนเดลคงเอาชนะวิทยาลัยซิตี้ เรื่อง Simulator อวกาศได้ Basic Rocket Science (2010)
Terrile thinks those requirements for God, making the laws of the universe and changing things at will, sound an awful lot like what programmers do when they create simulated environments.ดีแรกสิ่งที่ต้องการสำหรับพระเจ้า? พระเจ้าทรงเป็นความเป็นหลากมิติ เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATED    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulated    (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulate \Sim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Simulated}; p. pr. &
   vb. n. {Simulating}.]
   To assume the mere appearance of, without the reality; to
   assume the signs or indications of, falsely; to counterfeit;
   to feign.
   [1913 Webster]
 
      The Puritans, even in the depths of the dungeons to
      which she had sent them, prayed, and with no simulated
      fervor, that she might be kept from the dagger of the
      assassin.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulated
   adj 1: not genuine or real; being an imitation of the genuine
       article; "it isn't fake anything; it's real synthetic
       fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with
       imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator
       hide" [syn: {fake}, {false}, {faux}, {imitation},
       {simulated}]
   2: reproduced or made to resemble; imitative in character;
     "under simulated combat conditions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top