หรือคุณหมายถึง separateneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

separateness

S EH1 P ER0 AH0 T N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separateness-, *separateness*, separatenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา separateness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *separateness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATENESS    S EH1 P ER0 AH0 T N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getrenntheit {f}separateness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, p. a. [L. separatus, p. p. ]
   1. Divided from another or others; disjoined; disconnected;
    separated; -- said of things once connected.
    [1913 Webster]
 
       Him that was separate from his brethren. --Gen.
                          xlix. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. Unconnected; not united or associated; distinct; -- said
    of things that have not been connected.
    [1913 Webster]
 
       For such an high priest became us, who is holy,
       harmless, undefiled, separate from sinnere. --Heb.
                          vii. 26.
    [1913 Webster]
 
   3. Disunited from the body; disembodied; as, a separate
    spirit; the separate state of souls.
    [1913 Webster]
 
   {Separate estate} (Law), an estate limited to a married woman
    independent of her husband.
 
   {Separate maintenance} (Law), an allowance made to a wife by
    her husband under deed of separation.
    [1913 Webster] -- {Sep"a*rate*ly}, adv. --
    {Sep"a*rate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separateness
   n 1: the state of being several and distinct [syn:
      {discreteness}, {distinctness}, {separateness},
      {severalty}]
   2: political independence; "seeking complete political
     separateness for Taiwan"
   3: the quality of being not alike; being distinct or different
     from that otherwise experienced or known [syn: {otherness},
     {distinctness}, {separateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top