ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoop up

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoop up-, *scoop up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoop up[PHRV] ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง, Syn. scoop out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ Pulp Fiction (1994)
I was with Jimmy, saw the Real-provost scoop up Cammy outside the depot.ฉันอยู่กับจิมมี่ Home (2010)
Saw the way Provo scoop up Cammy outside the depot; had no baby with him.เห็นทหาร ตามไปจับตัวแคมี่ที่ข้างนอกสถานีรถไฟ ไม่มีเด็กอยู่กับเขา Widening Gyre (2010)
Saw the Real-provost scoop up Cammy outside the depot.เห็นทหาร ตามไปจับตัวแคมี่ที่ข้างนอกสถานีรถไฟ Lochan Mor (2010)
And we made sure to scoop up his wife and girlfriend just in case they were "affected" too.และเราก็เอาตัวเมียเขา Faes Wide Shut (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอบ[V] scoop up, See also: pick up, gather up, Example: ลุงใช้มือกอบเมล็ดข้าวที่ร่วงลงพื้น, Thai definition: เอามือ 2 ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น
โกย[V] shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter

Japanese-English: EDICT Dictionary
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
掬い取る[すくいとる, sukuitoru] (v5r) to dip or scoop up; to ladle out [Add to Longdo]
掬い上げる;すくい上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1,vt) to dip or scoop up [Add to Longdo]
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration [Add to Longdo]
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoop up
   v 1: take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar
      out of the container" [syn: {scoop}, {scoop out}, {lift
      out}, {scoop up}, {take up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top