ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfactory

S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfactory-, *satisfactory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfactory[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ, Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful, Ant. dissatisfactory
satisfactory[ADJ] เพียงพอ, Syn. adequate, enough, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
Very satisfactory indeed.อันที่จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมาก Love Actually (2003)
Well, I can't say that his explanation for being out of touch is entirely satisfactory.ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm sure Harry's kisisng's more than satisfactoryฉันเชื่อว่าจูบของแฮร์รี่ต้องดีแน่ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Satisfactory conclusion to the whole operation.จบลงอย่างสวยงาม การปฏิบัติการครั้งนี้ Hot Fuzz (2007)
Satisfactory."การแสดงออก น่าพอใจ" Cassie (2007)
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย Transporter 3 (2008)
It was very satisfactory.ก็ดี The Other Boleyn Girl (2008)
Because if it is, there's no reason we can't get together on a satisfactory...เพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ได้ เราไม่สามารถได้รับร่วมกันในการที่น่าพอใจ ... Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactoryEither of them is satisfactory to me.
satisfactoryEverything came out satisfactory through your good offices.
satisfactoryEverything turned out satisfactory.
satisfactoryFor these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory student.
satisfactoryHer explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis answer is not altogether satisfactory to us.
satisfactoryHis answer was far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis explanation is far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation was by no means satisfactory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มธุ[ADJ] pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable   FR: de bonne qualité ; bien fait

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFACTORY    S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfactory    (j) sˌætɪsfˈæktəriː (s a2 t i s f a1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] satisfactory; agreeable, #36,446 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfactory \Sat`is*fac"to*ry\, a. [Cf. F. satisfactoire.]
   1. Giving or producing satisfaction; yielding content;
    especially, relieving the mind from doubt or uncertainty,
    and enabling it to rest with confidence; sufficient; as, a
    satisfactory account or explanation.
    [1913 Webster]
 
   2. Making amends, indemnification, or recompense; causing to
    cease from claims and to rest content; compensating;
    atoning; as, to make satisfactory compensation, or a
    satisfactory apology.
    [1913 Webster]
 
       A most wise and sufficient means of redemption and
       salvation, by the satisfactory and meritorious death
       and obedience of the incarnate Son of God, Jesus
       Christ.                --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster] -- {Sat`is*fac"to*ri*ly}, adv. --
    {Sat`is*fac"to*ri*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfactory
   adj 1: giving satisfaction; "satisfactory living conditions";
       "his grades were satisfactory" [ant: {unsatisfactory}]
   2: meeting requirements; "the step makes a satisfactory seat"
     [syn: {satisfactory}, {acceptable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top