Search result for

sailor

(63 entries)
(0.9984 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sailor-, *sailor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sailor[N] ลูกเรือ, See also: กะลาสี, Syn. seaman, seafarer, boatman
sailor[N] ทหารเรือ, See also: นาวิกโยธิน, Syn. navy, frogman, midshipman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sailor(เซ'เลอะ) n. กลาสีเรือ, Syn. seaman

English-Thai: Nontri Dictionary
sailor(n) ทหารเรือ,กะลาสี,ชาวทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right, thanks to Popeye the Sailor Man here, the van is still our best bet, right?เพราะงั้น ต้องขอบคุณไอ้ popeye บ้านี่ ทางหนีเราเหลือแต่รถตู้ Episode #1.5 (2008)
Careful with the wine. One whiff of a barmaid's apron and you're singing like a sailor.อย่าไปดื่มอะไรให้มากละ เดี๋ยวก็เมาเหมือนพวกกะลาสี The Moment of Truth (2008)
And only this one sailor survived.ลูกเรือคนหนึ่งรอดมาได้ Doubt (2008)
And as the days rolled on, and the sailor wasted away, he began to have doubts.หลายวันผ่านไป ลูกเรือคนนั้นเริ่มท้อแท้ เขาเริ่มไม่แน่ใจ Doubt (2008)
What is your name, sailor?คุณชื่ออะไร กะลาสี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sailors would chase them, completely ignoring the rocky shores, and dash themselves to pieces.ต่างไม่สนใจกับหินโสโครก จากนั้นเรือก็อับปางลง Sex and Violence (2009)
It says you need "a bronze dagger, covered in the blood of a sailor under the spell of the song."อาบเลือดนักเดินเรือ พร้อมกับมนต์แห่งเสียงเพลง แล้วมันหมายถึงห่าอะไรวะนั่น Sex and Violence (2009)
♪ Well, being a sailor, I gave chase# Well, being a sailor, I gave chase Nowhere Boy (2009)
Your solar sailor is very beautiful.ยานโซลาร์ของท่านนี่สวยงามมาก Dooku Captured (2009)
You are a good sailor.คุณเป็นนักเดินเรือที่ดี Today Is the Day: Part 2 (2009)
- He said he saw Dexter leave the young sailors camp-out in the middle of the night 'cause he was scared, so I hit him.เขาบอกว่า เขาเห็น เด็กซ์เตอร์ ออกไปจากค่าย ตอนกลางดึก แล้วเขาก็กลัว ผมเลยชกเขา Lost Boys (2009)
- One of the young sailors said you disappeared the night of the camping trip.พวกลูกเสือคนหนึ่ง บอกว่า คุณหายไป ตอนคืนที่ไปเข้าค่าย Lost Boys (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sailorA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
sailorAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
sailorAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
sailorAnd he calls himself a sailor.
sailorA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
sailorA sailor is at sea much of the time.
sailorA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
sailorAs is usual with a sailor, he likes liquor very much.
sailorEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
sailorHe became a sailor.
sailorHe hoped to be a sailor.
sailorHe saved a sailor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอกะลาสี[N] sailor collar, Example: เธอใส่เสื้อคอกะลาสีอีกแล้ว, Thai definition: ลักษณะปกเสื้อแบบกะลาสี ด้านหน้ารูปแหลมแบะออก ส่วนด้านหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยม
นาวิก[N] sailor, See also: mariner, seaman, Syn. คนเรือ, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กะลาสี[N] sailor, See also: crew, seaman, Syn. ลูกเรือ, Example: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
คอกะลาสี[n.] (khø kalāsī) EN: sailor collar   
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
ผีเสื้อกะลาสีลายเลอะอินเดีย[n. exp.] (phīseūa kalāsī lāi loe Indīa) EN: Indian Dingiest Sailor   
ผีเสื้อกะลาสีลายใต้เรียบ[n. exp.] (phīseūa kalāsī lāi tāi rīep) EN: Sullied Sailor   
ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ[n. exp.] (phīseūa kalāsī lāi theup) EN: Clear Sailor   
ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก [n. exp.] (phīseūa kalāsī leūang lek) EN: Small Yellow sailor   
ผีเสื้อกะลาสีเหลืองนาคา[n. exp.] (phīseūa kalāsī leūang nākhā) EN: Naga Yellow Sailor   
ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น [n. exp.] (phīseūa kalāsī thaēp san) EN: Short-banded Sailor   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAILOR    S EY1 L ER0
SAILORS    S EY1 L ER0 Z
SAILOR'S    S EY1 L ER0 Z
SAILORS'    S EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sailor    (n) (s ei1 l @ r)
sailors    (n) (s ei1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matrosenanzug {m}sailor suit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セーラー[, se-ra-] (n) sailor [Add to Longdo]
セーラーカラー[, se-ra-kara-] (n) sailor collar [Add to Longdo]
セーラー服[セーラーふく, se-ra-fuku] (n) sailor suit; middy uniform; (P) [Add to Longdo]
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
マドロス[, madorosu] (n) sailor (dut [Add to Longdo]
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P) [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
海兵[かいへい, kaihei] (n) sailor; marine [Add to Longdo]
軍人勅諭[ぐんじんちょくゆ, gunjinchokuyu] (n) Imperial Rescript to Soldiers and Sailors (1882) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海员[hǎi yuán, ㄏㄞˇ ㄩㄢˊ, / ] sailor; mariner [Add to Longdo]
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] sailor; crew member [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sailor \Sail"or\, n.
   One who follows the business of navigating ships or other
   vessels; one who understands the practical management of
   ships; one of the crew of a vessel; a mariner; a common
   seaman.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Mariner; seaman; seafarer.
     [1913 Webster]
 
   {Sailor's choice}. (Zool.)
   (a) An excellent marine food fish ({Diplodus rhomboides},
     syn. {Lagodon rhomboides}) of the Southern United States;
     -- called also {porgy}, {squirrel fish}, {yellowtail},
     and {salt-water bream}.
   (b) A species of grunt ({Orthopristis chrysopterus} syn.
     {Pomadasys chrysopterus}), an excellent food fish common
     on the southern coasts of the United States; -- called
     also {hogfish}, and {pigfish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sailor
   n 1: any member of a ship's crew [syn: {sailor}, {crewman}]
   2: a serviceman in the navy [syn: {bluejacket}, {navy man},
     {sailor}, {sailor boy}]
   3: a stiff hat made of straw with a flat crown [syn: {boater},
     {leghorn}, {Panama}, {Panama hat}, {sailor}, {skimmer},
     {straw hat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top