ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rwandan

R AH0 W AA1 N D AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rwandan-, *rwandan*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe Hotel Rwanda (2004)
- No Rwandans. - What?ชาวราวันดาไม่ได้ อะไรนะ Hotel Rwanda (2004)
Tell me, Paul, what country's gonna take 20 Rwandan orphans?บอกมาสิ พอล ประเทศไหนกัน ที่จะยอมรับเด็กๆราวันดา 20 คน Hotel Rwanda (2004)
Today a Red Cross representative claimed that the death rate in the Rwandan conflict may have climbed to as many as 500.000 victims.ยอดผู้เสียชีวิตในราวันดาอาจจะเพิ่มขึ้น 000 ราย Hotel Rwanda (2004)
Rwandan francs!ราวันดา ฟราน! Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rwandanRwandan rebels are pushing their offensive south as fighting continues in the capital Kigali.

CMU English Pronouncing Dictionary
RWANDAN    R AH0 W AA1 N D AH0 N
RWANDAN    R UW2 AA1 N D AH0 N
RWANDANS    R AH0 W AA1 N D AH0 N Z
RWANDANS    R UW2 AA1 N D AH0 N Z
RWANDAN'S    R AH0 W AA1 N D AH0 N Z
RWANDAN'S    R UW2 AA1 N D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rwandan    (n) rˈuˈændən (r u1 a1 n d @ n)
Rwandans    (n) rˈuˈændənz (r u1 a1 n d @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rwandan
   adj 1: of or pertaining to Rwanda; "Rwandan mountains" [syn:
       {Rwandan}, {Ruandan}]
   n 1: a native or inhabitant of Rwanda

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top