ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royalty

R OY1 AH0 L T IY0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royalty-, *royalty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royalty[N] ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty[N] บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
royalty[N] อำนาจของกษัตริย์
royalty[N] ลักษณะของกษัตริย์, Syn. kingliness, queenliness
royalty[N] สัมปทานจากกษัตริย์
royalty[N] ค่าลิขสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง๓. ค่าสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Royalty สัมปทาน
เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Royaltyค่าสิทธิ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With royalty and officials everywhere.มีความภักดีและเจ้าหน้าที่ อยู่ทั่วไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
She wasn't royalty at all, but a geek, a loser, a servant girl.เธอไม่ใช่คนหรูเลิศทั้งสิ้น แต่เธอเป็นตัวตลก เธอคือผู้แพ้ เป็นสาวเสิร์ฟ A Cinderella Story (2004)
I mean, I think everybody looks like royalty tonight.ฉันหมายถึง,ฉันคิดว่าเราทุกคนดูดีมากในคืนนี้ Mean Girls (2004)
NOT EXACTLY ROYALTY UPTOWN.ไม่ใช่พวกผู้ดีมีสกุล Poison Ivy (2007)
Because of the distance from the discovery well I'll pay you a smaller royalty than you'd get down there...แต่เพราะที่ดินอยู่ไกลจาก บ่อที่ขุดพบน้ำมันแล้ว ผมจึงจะจ่ายค่าสัมปทาน ให้คุณน้อยลง There Will Be Blood (2007)
- What kinda royalty you're talking about? - One sixth.คุณจะให้ค่าสัมปทานเท่าไหร่ หนึ่งในหก There Will Be Blood (2007)
MC royalty in the house, folks.ผู้สืบทอดสโมสร พี่น้องพวกเราเอง Patch Over (2008)
You vote for royalty here?เธอโหวตเลือกราชวงศ์ที่นี่เหรอ Princess Protection Program (2009)
I guess they're the closest thing to royalty my world has.เป็นพวกใกล้ชิดราชวงศ์ที่สุด เท่าที่พวกของฉันมี The Twilight Saga: New Moon (2009)
I hope she marries someone of royalty status or someone who may become president.ฉันหวังให้เธอแต่งงานกับเจ้าชายหรือใครซักคนที่อาจได้เป็นประธานาธิบดี Episode #1.2 (2009)
The Salvatore name was practically royalty in this town until the war.จนกระทั้งสงคราม มีการสู้รบกันที่นี่--- การสู้รบแห่งวิลโล่ ครีก ใช่ Family Ties (2009)
If staking vampire royalty were a viable option trust me, you would not be sitting here.ก่อนที่เธอจะเดิมพัน ถ้าเธอเดิมพันด้วยแวมไพร์ผู้ซื่อสัตย์ / มันคงดี เชื่อสิ / นายคงไม่ได้อยู่ที่นี่ Beautifully Broken (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royaltyAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royaltyIntel gets a huge royalty from the invention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ค่าภาคหลวง[N] royalty, See also: fee for the government, Example: ผู้รับสัมปทานป่าไม้จะต้องชำระค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ภาครัฐ, Thai definition: ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ, Notes: (กฎหมาย)
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
พระรูป[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูปชี, Example: ท่านคงจะเบื่อหน่ายทางโลกเต็มทีจึงตัดสินใจจะผนวชเป็นพระรูปเร็วๆ นี้แหละ, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี, Notes: (ราชา)
พระรูปชี[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูป, Example: พระรูปชีพระองค์นั้นเคยเป็นเจ้านายฝ่ายในมาก่อน, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี
เจ้า[N] royalty, See also: prince, lord, ruler, royal, Syn. กษัตริย์, Ant. สามัญชน, Example: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
เจ้านาย[N] royalty, See also: royal-blooded person, Syn. เจ้า, Example: ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายบางพระองค์ รวมทั้งคนทั่วไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
ทรงสละราชสมบัติ[v.] (song sala rātchasombat) EN: abdicate (for royalty)   FR: abdiquer (monarque)
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALTY    R OY1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royalty    (n) rˈɔɪəltiː (r oi1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] royalty (on books), #42,857 [Add to Longdo]
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] royalty; royal power, #49,762 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Tantieme {f} (eines Künstlers) | Tantiemen {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ローヤリティ[, ro-yaritei] (n) royalty [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
ロイヤリティOEM[ロイヤリティオーイーエム, roiyariteio-i-emu] (n) {comp} royalty OEM [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] (n) royalty (on book); (P) [Add to Longdo]
王権[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
王族[おうぞく, ouzoku] (n,adj-no) royalty; (P) [Add to Longdo]
王道[おうどう, oudou] (n) (1) principles of royalty; rule of right; (2) (See 学問に王道なし) royal road (i.e. easy method); short-cut [Add to Longdo]
王物[おうもの, oumono] (n) king; royalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royalty \Roy"al*ty\, n.; pl. {Royalties}. [OF. roialt['e],
   royault['e], F. royaut['e]. See {Royal}, and cf. {Regality}.]
   1. The state of being royal; the condition or quality of a
    royal person; kingship; kingly office; sovereignty.
    [1913 Webster]
 
       Royalty by birth was the sweetest way of majesty.
                          --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   2. The person of a king or sovereign; majesty; as, in the
    presence of royalty.
    [1913 Webster]
 
       For thus his royalty doth speak.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An emblem of royalty; -- usually in the plural, meaning
    regalia. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do I assume
       These royalties, and not refuse to reign? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Kingliness; spirit of regal authority.
    [1913 Webster]
 
       In his royalty of nature
       Reigns that which would be fear'd.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Domain; province; sphere. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is due to a sovereign, as a seigniorage on gold
    and silver coined at the mint, metals taken from mines,
    etc.; the tax exacted in lieu of such share; imperiality.
    [1913 Webster]
 
   7. A share of the product or profit (as of a mine, forest,
    etc.), reserved by the owner for permitting another to use
    the property.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence (Com.), a duty paid by a manufacturer to the owner
    of a patent or a copyright at a certain rate for each
    article manufactured; or, a percentage paid to the owner
    of an article by one who hires the use of it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royalty
   n 1: payment to the holder of a patent or copyright or resource
      for the right to use their property; "he received royalties
      on his book"
   2: royal persons collectively; "the wedding was attended by
     royalty" [syn: {royalty}, {royal family}, {royal line},
     {royal house}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top