ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

routing

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -routing-, *routing*, rout
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routingการจัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll pull us down just like the others, and some day someone will come routing around... and all they'll find is a few broken bricks in the long grass.ที่เราจะถูกดึงลงมา แล้ววันหนึ่งเมื่อมีใครได้ออกเดินทาง... พวกเขาก็จะได้เห็น The Cement Garden (1993)
AII right, get me the Omaha routing station;เอาล่ะ ต่อสายสถานีที่โอมาฮ่าให้ฉันสิ Changeling (2008)
We're losin' our window. I'm routing through a different server. NATHAN:ผมจะลองเข้าผ่านเซอร์เวอร์อื่นดูครับ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We're routing all White House communications to the residence, and we're setting up a temporary command post.เรากำลังติดตั้งสายการสนทนาชั่วคราว ในทำเนียบอยู่ครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You got the routing documents?เอาเอกสารมาไหม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
FBI. There's no attribution, but the routing code's real.FBI แต่ไม่ได้ระบุชื่อ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Multiple parallel packet routing.สิบเท่าของปกติ The No-Brainer (2009)
Routing power flow to the Stargate.เริ่มค้นหาพลังงานส่งไปที่สตาร์เกท Earth (2009)
Ahsoka and I were busy routing the seppies near Dorin.อาโซก้ากับข้ายุ่งอยู่กับ การไล่ล่าพวกแบ่งแยก ใกล้ๆ กับโดริน Landing at Point Rain (2009)
Step four, Mr. Ryan files faux routing papers.ขั้นที่สี่ มิสเตอร์ไรอันพร้อมเอกสารการเดินทาง On Guard (2011)
Electronic wire with odd routing... a meeting he takes with someone new, outside his usual circle... a transfer of money...ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสงสัย การนัดพบกับคนใหม่ๆ นอกเหนือจากตารางปกติ Clean Skin (2011)
Block has been siphoning the player account money and directly routing it to bank accounts with my name on them.บล็อกที่ได้รับการดูด เงินบัญชีของผู้เล่น โดยตรงและการกำหนดเส้นทางไปยังธนาคาร บัญชีที่มีชื่อของฉันในพวกเขา. Runner Runner (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
routing    (v) rˈautɪŋ (r au1 t i ng)
routing    (v) rˈuːtɪŋ (r uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路由[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, ] routing (in computer networks), #42,565 [Add to Longdo]
路由协定[lù yóu xié dìng, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] routing protocol [Add to Longdo]
路由协议[lù yóu xié yì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] routing protocols [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang {m} | alternativer Arbeitsgangrouting | alternative routing [Add to Longdo]
Laufzettel {m}routing slip [Add to Longdo]
Routing {n}; Leitweglenkung {f} [comp.]routing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing [Add to Longdo]
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[, dainamikkuru-teingu] (n) {comp} dynamic routing [Add to Longdo]
リルート[, riru-to] (vs) rerouting [Add to Longdo]
ルーチング[, ru-chingu] (n) routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[, ru-chingute-buru] (n) {comp} routing table [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングデータ[るーていんぐでーた, ru-teingude-ta] routing data [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rout \Rout\, v. t. [imp. & p. p. {Routed}; p. pr. & vb. n.
   {Routing}.]
   To break the ranks of, as troops, and put them to flight in
   disorder; to put to rout.
   [1913 Webster]
 
      That party . . . that charged the Scots, so totally
      routed and defeated their whole army, that they fied.
                          --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To defeat; discomfit; overpower; overthrow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top