ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rolando

R OW0 L AA1 N D OW0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rolando-, *rolando*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rolando มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rolando*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractures, Rolando'sกระดูกหักบริเวณฐานแต่ไม่แตกเข้าช้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm very sorry. I appreciate your calling. I'm afraid I could not possibly consider this.Stone, hier spricht Rolando Lujan, Chefredakteur bei WXER. Stone's War (1986)
Rolando, can you speak to me?Rolando, können Sie zu mir sprechen? Awakenings (1990)
Rolando.RolandoChe: Part Two (2008)
but should speak to the political commissaries, to Inti or Rolando or to me, and we will peacefully discharge him from the group.sondern sollte mit den Politkommissaren reden, mit Inti, Rolando oder mir, und wird dann friedlich aus der Gruppe entlassen. Che: Part Two (2008)
Rolando.- RolandoChe: Part Two (2008)
Rolando. Go with Loro to replace Benigno and Miguel.Rolando, geh mit Loro und löse Benigno und Miguel ab. Che: Part Two (2008)
Rolando!Rolando, bist du bereit? Easy Money (2010)
Doctors tell me running back Rolando Jones has suffered a torn ACL and will not be returning for the second half.Die Ärzte sagen, Rolando Jones hat einen Kreuzbandriss. Er wird nicht mehr auflaufen. Playing for Keeps (2012)
Rolando Sheldon is the cover corner. That's my bitch.Rolando Sheldon ist der Cover Corner, der gehört mir! Frozen Fish Sticks (2013)
- This is Rolando.Das ist RolandoEisenstein in Guanajuato (2015)
Yes, Rolando ?Was ist denn, RolandoMe, Myself & Her (2015)
They called off their weekend trip so Rolando's pissed.Wahrscheinlich fahren sie doch nicht weg, und Rolando ist ausgerastet. Me, Myself & Her (2015)
- Hey, Rolando.Hallo, RolandoMe, Myself & Her (2015)
- Hey. - Hi, honey, how are you ?Hallo, RolandoMe, Myself & Her (2015)
Rolando, I don't want to do the film.Rolando, ich will den Film nicht machen. Me, Myself & Her (2015)
I even miss Rolando and the cat.Auch Rolando vermisse ich, auch die Katze. Me, Myself & Her (2015)
Hey, Rolando, check.Hey, Rolando, zahlen. Switch (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLANDO    R OW0 L AA1 N D OW0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top