หรือคุณหมายถึง rightneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rightness

R AY1 T N AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rightness-, *rightness*, rightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rightness[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, Syn. correctness, fairness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
brightnessn. ภาวะที่สว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law   
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTNESS    R AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rightness    (n) rˈaɪtnəs (r ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P) [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rightness \Right"ness\, n. [AS. rihtnes.]
   Straightness; as, the rightness of a line. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being right; right relation.
    [1913 Webster]
 
       The craving for rightness with God.  --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rightness
   n 1: according with conscience or morality [ant: {wrongness}]
   2: appropriate conduct; doing the right thing [syn:
     {appropriateness}, {rightness}] [ant: {inappropriateness},
     {wrongness}]
   3: conformity to fact or truth [syn: {correctness}, {rightness}]
     [ant: {incorrectness}, {wrongness}]
   4: conformity with some esthetic standard of correctness or
     propriety; "it was performed with justness and beauty" [syn:
     {justness}, {rightness}, {nicety}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top