Search result for

relinquish

(41 entries)
(1.3197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relinquish-, *relinquish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relinquish[VT] สละ, See also: ละทิ้ง, Syn. cede, renounce, surrender
relinquish[VT] ล้มเลิก, See also: ยกเลิก, Syn. forsake, give up
relinquish[VT] ปล่อย, Syn. leave, let go (of something)
relinquish to[PHRV] ยอมให้, See also: ยกให้
relinquishment[N] การยกเลิก, See also: การถอนออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce,give up

English-Thai: Nontri Dictionary
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yun Jihu! I gave her up because you're my friend. I relinquished her because she's your girl./N เพราะนายเป็นเพื่อนฉัน ฉันถึงให้นาย และเพราะเธอเป็นผู้หญิงของเพื่อนฉัน,ฉันถึงปล่อยเธอไป Episode #1.15 (2009)
I relinquish my command based on the fact that I have been emotionally compromised.ผมจึงจะขอสละตำแหน่งกัปตัน เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง Star Trek (2009)
"anything you cannot relinquish"ทุกอย่างที่คุณไม่สามารถสละมันได้ The Uncanny Valley (2010)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
If that's all you amount to, then I suppose you should relinquish the President Pro Tem position, I suppose.ถ้าคุณมีความสามารถแค่นั้น ผมว่าคุณก็ควรจะสละตำแหน่ง รักษาการณ์แทนท่านประธานไปเถอะ ผมคิดว่านะ Bread, Love and Dreams (2010)
Relinquish the Forge or get the iron ore on your own...?ยุบโรงเหล็กซะ มิฉนั้นก็หาแร่เหล็กเอง Kim Soo Ro (2010)
4. Relinquishment of Rights to Body.4.การสละสิทธิเพื่อร่างกาย Episode #1.16 (2010)
I know I'm the one that got drunk and made all those mistakes, but that doesn't mean I have to write a Relinquishment of Rights to Body document?ฉันรู้ว่าฉันเมาและได้ทำผิดไปหลายอย่าง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องสละร่างกายนะค่ะ? Episode #1.16 (2010)
You totally misunderstand what Relinquishment of Rights to Body means.เธอกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการสละร่างกาย Episode #1.16 (2010)
The Relinquishment of Rights to Body I'm talking about... is not that I can do whatever I want to your body, but that you need to give up touching my body.การสละร่างกาย ฉันหมายถึง... .. ไม่ว่าฉันต้องการจะทำอะไร ฉันต้องการร่างกายของเธอ Episode #1.16 (2010)
Relinquishment of Rights to Lee Jin Soo's body.การสละร่างกายของ ลีจินซู Episode #1.16 (2010)
It's not wise, just because you kissed him when drunk, to confess your love to a person who demands a written Relinquishment of Rights to his body.มันไม่ทำเพียงเพราะจูบเขาตอนเมาหรอก และยังไปสารภาพรักอีก ให้กับคนที่ต้องการสละร่างกายของเขา Episode #1.16 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยมือ[V] relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai definition: คลายมือที่จับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop   
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip   
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go   
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = sala sitthi) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right   FR: renoncer à ses droits
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RELINQUISH    R AH0 L IH1 NG K W IH0 SH
RELINQUISH    R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH
RELINQUISHED    R AH0 L IH1 NG K W IH0 SH T
RELINQUISHED    R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH T
RELINQUISHES    R AH0 L IH1 NG K W IH0 SH AH0 Z
RELINQUISHING    R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relinquish    (v) (r i1 l i1 ng k w i sh)
relinquished    (v) (r i1 l i1 ng k w i sh t)
relinquishes    (v) (r i1 l i1 ng k w i sh i z)
relinquishing    (v) (r i1 l i1 ng k w i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working [Add to Longdo]
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relinquish \Re*lin"quish\ (-kw?sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Relinquished} (-kw?sht); p. pr. & vb. n. {Relinquishing}.]
   [OF. relinquir, L. relinquere to leave behind; pref. re- re +
   linquere to leave. See {Loan}, and cf. {Relic}, {Relict}.]
   [1913 Webster]
   1. To withdraw from; to leave behind; to desist from; to
    abandon; to quit; as, to relinquish a pursuit.
    [1913 Webster]
 
       We ought to relinquish such rites.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       They placed Irish tenants upon the lands
       relinquished by the English.     --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up; to renounce a claim to; resign; as, to
    relinquish a debt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To resign; leave; quit; forsake; abandon; desert;
     renounce; forb?ar; forego. See {Resign}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relinquish
   v 1: part with a possession or right; "I am relinquishing my
      bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to
      the throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign},
      {free}, {give up}]
   2: do without or cease to hold or adhere to; "We are dispensing
     with formalities"; "relinquish the old ideas" [syn: {waive},
     {relinquish}, {forgo}, {forego}, {foreswear}, {dispense
     with}]
   3: turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
     [syn: {foreswear}, {renounce}, {quit}, {relinquish}]
   4: release, as from one's grip; "Let go of the door handle,
     please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't fall"
     [syn: {let go of}, {let go}, {release}, {relinquish}] [ant:
     {hold}, {take hold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top