Search result for

reinstatement

(28 entries)
(0.8988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reinstatement-, *reinstatement*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม (ก. ปกครอง)๒. การฟื้นสัญญา (ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่ง๒. การคืนสู่สภาพเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinstatement clauseข้อกำหนดการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement memorandumข้อกำหนดการจัดทดแทน มีความหมายเหมือนกับ reinstatement clause ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement premiumเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fact: reinstatement of the draft is off the table for political reasons.กฏหมายให้คนเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ที่ถูกนำเสนออีกครั้ง ก็ต้องตกไป เนื่องจากเหตุผลการเมือง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Yes, and the point of suspension is reinstatement.ใช่ และการพักงานก็เป็นโมฆะ Hell-O (2010)
Your bureau-mandated therapist... you see her three times a week, and when she thinks you're up to it, we'll talk about a reinstatement.เจ้าหน้าที่บำบัดประจำสำนักงาน นายมีนัดกับเธอ นายต้องไปพบเธอสามครั้งต่อสัปดาห์ และเมื่อเธอคิดว่า Revelation Zero: Part 1 (2010)
Well... full reinstatement, my old rank back, and a new Crown Victoria...แล้วก็ขอรถคราวน์ วิคตอเรีย ที่ชัคระเบิดไปใหม่อีกซักคัน... มีอีกข้อนึง ที่ท่านคงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
We wouldn't want your reinstatement to be delayed.ไม่งั้นการกลับมาทำงานของคุณจะเลื่อนไปอีก Take It! (2010)
Listen, I want full reinstatement and clean records for myself, and my team.เราต้องการยศเดิมของเราคืนมา และประวัติที่ขาวสะอาดของผม และลูกทีม The A-Team (2010)
Clean records? Reinstatements?เปลี่ยนประวัติ,ได้ตำแหน่งคืน The A-Team (2010)
And you're the only Agent who has not requested reinstatement to the unit.และคุณคือคนเดียว ที่ไม่ขอกลับเข้ามาทำงานกับหน่วยงาน It Takes a Village (2011)
Go tell your master that my father's reinstatement is a bait I will not take.ไปบอกนายของเจ้าจะคืนสิทธิที่พ่อข้าเป็นเหยื่อข้าไม่เอา The Duo (2011)
She knows better than to beg for reinstatement.เธอรู้ดีกว่า \ N เพื่อขอคืนสิทธิ High Infidelity (2012)
Titus told me you were posted to this planet and said if I helped him, he'd get you your wings back, full reinstatement.ติตัสบอกผมว่าคุณโพสต์ไปยังดาวเคราะห์ นี้ และบอกว่าถ้าผมช่วยเขาเขาก็จะได้รับคุณ ปีกของคุณกลับสถานะเต็ม Jupiter Ascending (2015)
The original rite of pardon and reinstatement my lawyers procured for him and Mr. Apini.พิธีเดิมของ ให้อภัยและสถานะ ทนายความของฉันจัดหาสำหรับเขาและนาย Apini Jupiter Ascending (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
REINSTATEMENT    R IY2 IH2 N S T EY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reinstatement    (n) (r ii2 i n s t ei1 t m @ n t)
reinstatements    (n) (r ii2 i n s t ei1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
復位[ふくい, fukui] (n,vs) restoration; reinstatement [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) [Add to Longdo]
復権[ふっけん(P);ふくけん, fukken (P); fukuken] (n,vs) rehabilitation; reinstatement; restoration of rights; (P) [Add to Longdo]
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reinstatement \Re`in*state"ment\ (-ment), n.
   The act of reinstating; the state of being reinstated;
   re?stablishment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reinstatement
   n 1: the condition of being reinstated; "her reinstatement to
      her former office followed quickly"
   2: the act of restoring someone to a previous position; "we
     insisted on the reinstatement of the colonel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top