ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recipe

R EH1 S AH0 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recipe-, *recipe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recipe(n) ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
recipe(n) สูตร, Syn. formula, method
recipe(n) ใบสั่งยาของแพทย์, See also: ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา, Syn. prescription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ, ตำรับยา, ใบสั่งแพทย์, วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา, วิธีการบรรลุเป้าหมาย, เคล็ดลับ, วิธีการ

English-Thai: Nontri Dictionary
recipe(n) ตำรา, ตำรับ, วิธีปรุง, วิธีทำ, ใบสั่งยา, เคล็ดลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recipe๑. เครื่องหมายนำการสั่งยา (ในใบสั่งยา) [ เขียนแทนด้วย Px ] [ มีความหมายเหมือนกับ superscription ]๒. ตำรับ, สูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recipesสูตรผสม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a recipe for snake. Delicious.ฉันจะได้กินเนื้องู แสนอร่อย The Road Warrior (1981)
The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."หนังสือนี่ทำมาจากหนังมนุษย์... ประกอบไปด้วยการปรุงยาที่มีอำนาจมากและคถาของซาตาน." Hocus Pocus (1993)
Unfortunately the recipe for that potion is in my spell book, and the little wretches have stolen it!ไม่โชคดีแล้วสิสูตรยานั่นมันอยู่ในหนังสือเวทมนต์ของฉัน, และเจ้าพวกบ้านั่น ขโมยมันไป Hocus Pocus (1993)
Your recipe for frog soup?สูตรสำหรับซุปกบ? Dante's Peak (1997)
It's my recipe for disaster.มันเป็นสูตรของฉัน สำหรับภัยพิบัติ Dante's Peak (1997)
Sorceress twins are just a recipe for troubleแม่มดฝาแฝดที่สร้างปัญหา Spirited Away (2001)
If I get the recipe right, it'll move mountains.ถ้าข้าผสมมันถูก มันจะเคลี่อนภูเขาได้ The Scorpion King (2002)
If you do enter the palace, you can find my recipe list hidden in the main middle kitchen Use it when you need itIf you do enter the palace, you can find my recipe list hidden in the main middle kitchen Use it when you need it The Great Jang-Geum (2003)
- Little recipe I picked up in Sri Lanka.- ผมก็เก็บนิดโน่นหน่อยตอนอยู่ที่ศรีลังกา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Your mother got the recipe from the book before she wrapped it.แม่เค้าเอาสูตรมาจากหนังสือนะ ก่อนห่อของขวัญน่ะ Imagine Me & You (2005)
That's just a recipe for disaster. They work together!นี่มันเข้าตำรับภัยพิบัติชัดชัด พวกเขาทำงานด้วยกันนะ Purple Giraffe (2005)
It's the recipe for my special mincemeat pie.นี่เป็นสูตรของพายเสื้อสับสุดพิเศษของฉันเอง Smiles of a Summer Night (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recipeCan you give me the recipe?
recipeIt's my special recipe, rabbit stew.
recipeI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
recipeThe recipe serves six people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ(n) recipe, See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book, Syn. คู่มือ, ตำรา, Example: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง, Count Unit: ตำรับ, Thai Definition: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
มหาจักร(n) Thai pharmacopeia, See also: recipe of Thai folk medicine, Thai Definition: ชื่อยาไทยแก้ลมเพื่อซางโรค
ไก่สามอย่าง(n) recipe of three kinds of food, Example: ไก่สามอย่างเป็นอาหารยอดฮิตในวงเหล้า, Thai Definition: เครื่องกินแกล้มเหล้า มีกุ้งแห้ง ถั่วลิสง และตะไคร้ เป็นหลัก อาจเพิ่ม ขิง หัวหอม หรือพริกขี้หนู เข้าด้วยก็ได้
ตำราอาหาร(n) recipe book

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูตรอาหาร[sūt āhān] (n) EN: recipe  FR: recette (de cuisine) [ f ]
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [ m ] ; manuel [ m ] ; guide [ m ] ; ouvrage de référence [ m ] ; traité [ m ]
ตำราอาหาร[tamrā āhān] (n, exp) EN: recipe book ; recipe  FR: livre de cuisine [ m ] ; livre de recettes [ m ] ; recette de cuisine [ f ]
ตำรับ[tamrap] (n) EN: recipe ; formula ; prescription  FR: formule [ f ] ; recette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECIPE R EH1 S AH0 P IY0
RECIPES R EH1 S AH0 P IY0 Z
RECIPE'S R EH1 S AH0 P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recipe (n) rˈɛsəpiː (r e1 s @ p ii)
recipes (n) rˈɛsəpɪz (r e1 s @ p i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezept { n }; Kochrezept { n }; Rezeptur { f } [ cook. ] | Rezepte { pl }; Kochrezepte { pl }; Rezeptuen { pl }recipe | recipes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レシピ[reshipi] (n) recipe [Add to Longdo]
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something) [Add to Longdo]
製法[せいほう, seihou] (n) manufacturing method; recipe; formula; (P) [Add to Longdo]
秘方[ひほう, hihou] (n) secret method; secret recipe; (prescription for a) secret medicine [Add to Longdo]
料理法[りょうりほう, ryourihou] (n) recipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipe \Rec"i*pe\ (r[e^]s"[i^]*p[-e]), n.; pl. {Recipes}
   (r[e^]s"[i^]*p[=e]z). [L., imperative of recipere to take
   back, take in, receive. See {Receive}.]
   A formulary or prescription for making some combination,
   mixture, or preparation of materials; a receipt.
   [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. a prescription for medicine. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. a set of directions for preparing food from its
    ingredients.
    [PJC]
 
   4. a method or procedure for accomplishing a goal by defined
    steps; -- implying a high probability of achieving the
    goal; as, a recipe for success. Also used in a negative
    sense, as, a recipe for disaster.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recipe
   n 1: directions for making something [syn: {recipe}, {formula}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top