ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receptive

R IH0 S EH1 P T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receptive-, *receptive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receptive(adj) ซึ่งรับไว้, Syn. reponsive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receptive(รีเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรับ, สามารถรับได้ดี, เต็มใจรับ, เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, See also: receptiveness n. -receptivity n.
preceptive(พรีเซพ'ทิฟว) adj. อบรม, สั่งสอน, เป็นคติพจน์, เป็นกฎ, เป็นคำสั่ง., Syn. mandatory, instructive

English-Thai: Nontri Dictionary
receptive(adj) รับได้, เปิดกว้าง, เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One very fortunate thing was that both of you were highly receptive to hypnosis compared to othersสิ่งที่โชคดีมากๆ อย่างนึงก็คือ พวกนายทั้งคู่เป็น ตัวรับการสะกดจิตได้ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ Oldboy (2003)
But no matter how much you two are receptive to hypnosis or no matter how good of a hypnotist Mrs. Yoo is getting people to fall in love isn't easyแต่มันไม่สำคัญมาเท่าไหร่หรอก ที่พวกนายทั้งคู่เป็นตัวรับที่ดี และมันก็ไม่สำคัญว่าคุณ Yoo จะสะกดจิตเก่งแค่ไหน Oldboy (2003)
Laura... we who are close to death... we are more receptive to these messages.ลอร่า... เราสื่อสารกับความตายได้... ถ้าจิตของเราเปิดกว้างพอ ที่จะรับข้อความจากพวกเขา The Orphanage (2007)
The King was receptive to your advances?พระราชายอมรับของท่านไหม Beauty and the Beast (2009)
And words, searching for receptive ears.And words, searching for receptive ears. Whore (2010)
You'll still be open and receptive as you are now.คุณจะยังคงรู้สึกรับรู้อย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ The Firefly (2011)
Some people are naturally receptive to that energy.บางคนรับพลังงานนั้นได้โดยธรรมชาติ Dream Reaper (2012)
You know, oftentimes when a stalker's advances are completely ignored, their erotomanic fantasies will be diverted to a more receptive target.รู้ไหม บ่อยครั้งที่เมื่อพวกสะกดรอย โดนเมินเฉยอย่างสิ้นเชิง จินตนาการอันบ้าคลั่งของพวกเขา จะหันเหมาเป็นการอยากสัมผัสเหยื่อแทน The Lesson (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receptiveThe Japanese are highly receptive to new ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
อ่อนวัย[ønwai] (adj) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECEPTIVE R IH0 S EH1 P T IH0 V
RECEPTIVE R IY0 S EH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receptive (j) rˈɪsˈɛptɪv (r i1 s e1 p t i v)
receptively (a) rˈɪsˈɛptɪvliː (r i1 s e1 p t i v l ii)
receptiveness (n) rˈɪsˈɛptɪvnɪs (r i1 s e1 p t i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufnahmefähig; empfänglich; rezeptiv { adj } (für) | aufnahmefähiger; empfänglicher; rezeptiver | am aufnahmefähigsten; am empfänglichsten; am rezeptivtenreceptive (to) | more receptive | most receptive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptive \Re*cep"tive\ (r[-e]*s[e^]p"t[i^]v), a. [Cf. F.
   r['e]ceptif. See {Receive}.]
   Having the quality of receiving; able or inclined to take in,
   absorb, hold, or contain; receiving or containing; as, a
   receptive mind.
   [1913 Webster]
 
      Imaginary space is receptive of all bodies. --Glanvill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receptive
   adj 1: open to arguments, ideas, or change; "receptive to reason
       and the logic of facts"
   2: ready or willing to receive favorably; "receptive to the
     proposals" [syn: {receptive}, {open}] [ant: {unreceptive}]
   3: of a nerve fiber or impulse originating outside and passing
     toward the central nervous system; "sensory neurons" [syn:
     {centripetal}, {receptive}, {sensory(a)}]
   4: able to absorb liquid (not repellent); "the paper is ink-
     receptive"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top