ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattlepated

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattlepated-, *rattlepated*, rattlepat, rattlepate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rattlepated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rattlepated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattlepate[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlebrain

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattlepated    (j) rˈætlpɛɪtɪd (r a1 t l p ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle-pated \Rat"tle-pat`ed\, a.
   Rattle-headed. "A noisy, rattle-pated fellow." --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattlepated
   adj 1: lacking sense or discretion; "his rattlebrained crackpot
       ideas"; "how rattlepated I am! I've forgotten what I came
       for"- Glenway Westcott [syn: {rattlebrained},
       {rattlepated}, {scatterbrained}, {scatty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top