ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibbling

K W IH1 B AH0 L IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibbling-, *quibbling*, quibbl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibbling(ควิบ'ลิง) adj.,n. (การ) เล่นลิ้น,พูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง, See also: quibblingly adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While you're standing here quibbling about policy.แล้วนายยังจะมากังวล เรื่องกฎบ้าบอนั่นอีก The Kids Are Not All Right (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLING K W IH1 B AH0 L IH0 NG
QUIBBLING K W IH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibbling (v) kwˈɪblɪŋ (k w i1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
一時逃れ[いちじのがれ;いっときのがれ, ichijinogare ; ittokinogare] (n) quibbling; temporizing; temporising [Add to Longdo]
一寸逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quibble \Quib"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Quibbled}; p. pr. & vb.
   n. {Quibbling}.]
   1. To evade the point in question by artifice, play upon
    words, caviling, or by raising any insignificant or
    impertinent question or point; to trifle in argument or
    discourse; to equivocate.
    [1913 Webster]
 
   2. To pun; to practice punning. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cavil; shuffle; equivocate; trifle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top