Search result for

qualitäten

(53 entries)
(1.4299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualitäten-, *qualitäten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา qualitäten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *qualitäten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think I have to remind you of the outstanding virtues of our extraordinary friend.Ich glaube, es sei nicht nötig, seine Qualitäten zu würdigen. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And then I'd like to offer you work... that suits both your ability and your quality.Und dann möchte ich Ihnen eine Arbeit anbieten, die Ihren Fähigkeiten und Qualitäten entspricht. Tom Horn (1980)
You know, despite what happened I'm still convinced that you have many fine qualities.Trotz allem was vorfiel, glaube ich, dass du über Qualitäten verfügst. Caddyshack (1980)
You're a natural leader.Wegen Ihrer FührungsqualitätenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
"So if he does choose to support my program let Senator Chapman be assured now that I am fully aware of those qualities in him which recommend him as cabinet material."Sollte er mein Programm unterstützen, können Sie Senator Chapman versichern, dass ich mir seiner außerordentlichen Qualitäten bewusst bin, die ihn für ein wichtiges Regierungsamt empfehlen. - Exakt. The Final Countdown (1980)
I think you'll get much more of my original flavour in an oral exam--In einer mündlichen Prüfung kommen meine wahren Qualitäten viel... Stir Crazy (1980)
It sounds reasonable. Unfortunately, among the many extraordinary qualities politicians possess, reasonableness isn't the first that springs to mind.Es klingt sehr vernünftig, aber unglücklicherweise, Desmond, habe ich bemerkt, von den außerordentlichen Qualitäten, die Politiker besitzen, ist nicht unbedingt, die, die wir Vernunft nennen, diejenige, die einem ins Auge springt. The Quality of Life (1981)
And every noble quality upon your br ow let him bestow the lion's courage, the buck's swiftness.Und alle edlen Qualitäten auf Euren Ehrenscheitel häufen. Des Löwen Mut, des Hirsches Schnelligkeit. Mephisto (1981)
Simply because of your unique qualities, field record, courage, etc, etc.Aufgrund ihrer besonderen Qualitäten, ihrer Einsatzberichte, ihres Mutes etc. Nighthawks (1981)
I'm gonna volunteer my leadership to this platoon.Ich möchte meine Führungsqualitäten in den Dienst der Armee stellen. Stripes (1981)
When I invented Remington Steele... I gave him all the qualities that I admire in a man:Als ich Remington Steele erfand, gab ich ihm alle Qualitäten, die ich an einem Mann bewundere. Steele Trap (1982)
And she is an original thinker.Und sie hat Ideen, VordenkerqualitätenEqual Opportunities (1982)
I don't think I have the necessary qualities.Ich glaube nicht, dass ich dafür die notwendigen Qualitäten habe. The Middle-Class Rip-Off (1982)
Although Mr. Neville has qualities... he is neither as intelligent nor... as talented as he thinks.Obwohl Mr. Neville gewisse Qualitäten hat, ist er weder so intelligent noch so talentiert, wie er denkt. The Draughtsman's Contract (1982)
I think being late demonstrates terrible leadership qualities.Das zeugt von schlechten FührungsqualitätenGrease 2 (1982)
Lee Stetson has proved his driving skills at Le Mans and Monaco.Lee Stetson hat seine Fahrerqualitäten bereits in Le Mans und Monaco bewiesen. Magic Bus (1983)
You're certainly nice, but also very unfit to raise a child of Konrad's qualities.Du bist zwar sehr nett, aber auch sehr ungeeignet, ein Kind von Konrads Qualitäten zu erziehen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
You're certainly very nice, but you are totally unfit to raise a boy of Konrad's qualities.Du bist zwar sehr nett, aber du bist völlig ungeeignet, einen Jungen von Konrads Qualitäten zu erziehen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
- You are good in other ways ...Aber wie du sagst, du hast andere QualitätenBMX Bandits (1983)
Shock treatment is not remarkable for its aphrodisiac qualities.Schocktherapie ist nicht gerade bekannt für ihre aphrodisischen QualitätenThe Man Who Loved Women (1983)
Devoid of personality, human qualities long since lost in the shuffle of life, he sits alone, quietly staring into space, a cipher, a non-person, a performing freak.Bar jeder Persönlichkeit und menschlicher Qualitäten sitzt er still und einsam da und starrt ins Leere, eine Null, ein Niemand, eine dressierte Zirkusnummer. Zelig (1983)
Mr. Steele's skills are hard to define at times, Morris.Mr. Steeles Qualitäten sind manchmal schwer zu beschreiben. Cast in Steele (1984)
So, all this bloke in London wanted... was someone who could do a very good public school accent and take direction.Der Typ suchte jemanden mit Mittelklasse-Akzent und FührungsqualitätenPuzzled Steele (1984)
You're looking for somebody with outstanding qualities, a potential Prime Minister.Wir suchen ja jemanden mit außergewöhnlichen Qualitäten. Einen potenziellen Premierminister. Party Games (1984)
It would have to be somebody who recognised your qualities, who'd want you to stay at the Foreign Office.Wen? Es müsste jemand sein, der von Ihren Qualitäten überzeugt ist. Jemand, der sich wünschen würde, dass Sie Außenminister bleiben. Party Games (1984)
The rest of my life is going to have a very, very hard time keeping up with this.Wenn es mit Ihren Reitkünsten nicht so geklappt hat, dann werden Ihre Qualitäten sicher auf anderen Gebieten liegen. Bolero (1984)
It's these new qualities in the man himself that account for his new-found appeal.Diese neuen Qualitäten machen ihn überhaupt erst attraktiv. The Lonely Guy (1984)
And you take heart, Senator.Ich habe große FührungsqualitätenEpisode #1.2 (1985)
I mean to wait until such time as you may deign to appreciate my qualifies... and so... may come to love me.Ich habe vor, solange zu warten, bis Sie sich herablassen können, meine Qualitäten zu schätzen und dann zu mir kommen, um mich zu lieben. Pirates (1986)
i know i should be-- i should really be thrilled... having someone as extraordinary as that... living with me, but, believe me, it has its drawbacks.Ich sollte froh sein, mit jemandem so Außergewöhnlichen zu wohnen, aber glaub mir, es hat seine Schattenseiten. Er hat einige wundervolle Qualitäten, das gebe ich zu, aber er kann sehr, na ja, belastend sein. Going Out of My Head Over You (1987)
My showmanship?Meinen ShowqualitätenThe Big Thaw (1987)
They tell me you are the star of the Illegals Directorate.Ich habe erfahren, das Sie über besondere Qualitäten verfügen, The Fourth Protocol (1987)
I sent for you dreaming naively of bringing in a young priest with poor grades, lacking the qualities I so prize, and shaping him.Als ich beim Monsignore anfragte, träumte ich, einen jungen Priester mit seinen Mängeln einzuführen. Der keine Qualitäten hat, für die ich Schwächen habe, und den ich ausbilde, so gut ich kann. Under the Sun of Satan (1987)
The descendants of the sacred crocodile have not all inherited its qualities!Die Nachkommen des heilige Krokodils haben nicht alle seine Qualitäten geerbt. Brightness (1987)
Thank you for my human qualities, Dr. Soong! Wait!Danke für meine menschlichen Qualitäten, Dr Soong! Datalore (1988)
No redeeming qualities.Gibt's keine positiven QualitätenSkin of Evil (1988)
Just all the qualities of a dreamer.Einfach alle Qualitäten eines Träumers. My Stepmother Is an Alien (1988)
Then I started to recruit for my own operations. We can do it, Sonny."Zeigt wenig Führungsqualitäten." Over the Line (1989)
Create our own justice. Really enforce and protect.Die Aufklärungsquote der Abteilung liegt bei zehn Prozent, und ich hab "wenig Führungsqualitäten". Over the Line (1989)
If you want to judge leadership, start at the beginning.Um Führungsqualitäten zu erkennen, ist das das Beste. Peak Performance (1989)
It takes presence to lead. Is he ready?Verfügt er über FührungsqualitätenPen Pals (1989)
Advertising them to a crew damages your credibility as a leader.Aber sie zu offenbaren, weckt Zweifel an Ihren FührungsqualitätenThe Ensigns of Command (1989)
That's why they want you, not for your military proficiency, but for your skill as an explorer, and as a diplomat.Man wählte Sie nicht wegen Ihrer militärischen Fähigkeiten, sondern Ihrer Qualitäten als Entdecker und Diplomat. The Icarus Factor (1989)
A member of the botanical family Solanaceae, the tomato has been cultivated for its nutritional properties since the year 1800.Sie stammt aus der Familie der Nachtschattengewächse und wurde wegen ihrer nahrhaften Qualitäten seit 1800 angebaut. Der Planet Erde produziert etwa 61 Millionen Tonnen Tomaten pro Jahr. Isle of Flowers (1989)
Having any last-minutes doubts about your boy?Du hast doch nicht irgendwelche Zweifel wegen seiner QualitätenLionheart (1990)
I know you're just starting out too but I can tell you have star quality written all over you.Ich weiß, dass Sie auch Anfänger sind. Aber Sie besitzen Starqualitäten, das sieht man sofort. Make 'em Laugh (1990)
Do you have any specialties?Haben Sie noch andere QualitätenSimpson and Delilah (1990)
And yet you covet those qualities of humanity.Und doch bemühen Sie sich um menschliche QualitätenDéjà Q (1990)
If you're such a great leader of men how come you're not an officer, Sykes?Wenn Sie so hervorragende Führerqualitäten haben, warum sind Sie dann kein Offizier, Sykes? Moon 44 (1990)
I would like to believe we have these qualities in sufficient measure.Ich hoffe doch, dass wir über diese Qualitäten ausreichend verfügen. Darmok (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities [Add to Longdo]
Qualität {f}; Eigenschaft {f}; Beschaffenheit {f} | Qualitäten {pl} | annehmbare Qualität {f} | erstklassige Qualität {f} | handelsübliche Qualität {f} | hervorragende Qualität {f} | schlechte Qualität {f}quality | qualities | acceptable quality | first-class quality | commercial quality | outstanding quality | poor quality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Qualitäten [kvaliːtɛːtən] (n) , pl.
     qualities
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top