Search result for

qualifier

(38 entries)
(1.1192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifier-, *qualifier*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualifier    [N] ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
qualifier    [N] คำขยาย, Syn. adjective

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
You're gonna rank even higher than you did last year, and you might make it through all the qualifiers if you don't kill yourself first.เธอจะไต่อันดับได้สูงขึ้น มากกว่าเธอทำได้เมื่อปีที่แล้ว และเธออาจจะฝ่าฟัน จนผ่านทุกประเภท ถ้า... เธอไม่ฆ่าตัวเธอเองซะก่อน Peaceful Warrior (2006)
I've only got four qualifiers left. I've got to get new mats.ฉันมีแค่ 4 ประเภทเท่านั้นที่ส่งได้ ฉันจะได้เบาะใหม่ Peaceful Warrior (2006)
We got qualifiers in four weeks and you're looking like a worthless piece of shit.เรามีคุณสมบัติพอใน 4 สัปดาห์นี้ และนายก็ดูเหลวไหลมาก ๆ Peaceful Warrior (2006)
But that final qualifier?- แต่รอบสุดท้ายล่ะ Peaceful Warrior (2006)
The Olympic Committee voted on your request for a special dispensation to compete in the qualifiers.มติคณะกรรมการโอลิมปิค เรื่องคำร้องของเธอกรณีพิเศษ ในการแข่งขันของผู้มีคุณสมบัติ Peaceful Warrior (2006)
Coming up next, the top qualifiers from UC Berkeley.คนต่อไป นักกีฬาชั้นยอดจากม.เบิร์คเลย์ Peaceful Warrior (2006)
Air qualifiers indicate corrosive fumes.เตือน... อันตราย Wildfire (2010)
It's a big one, and tomorrow night's the qualifiers.มันสำคัญมาก และคืนพุ่งนี้เป็นรอบคัดเลือก CTRL:A (2012)
World Finals qualifier from Walkertown, North Carolina...รอบชิงชนะเลิศผู้เข้ารอบจาก วอร์คเกอร์ทาวน์นอร์ทแคโรไลน่า... The Longest Ride (2015)
The road begins here, in Tennessee, at the first Olympic trials qualifier.เส้นทางเริ่มต้นที่นี่ ที่เทนเนสซี ในรอบคัดเลือกทีมชาติโอลิมปิกรอบแรก (วันที่ 1) (การคัดเลือกนักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐฯ) CounterPunch (2017)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.หลังจากมีรอบคัดเลือกโอลิมปิกตลอดปี นักกีฬาที่หวังอยากเป็นทีมชาติ ระดับต้นๆ ก็มาร่วมตัวกันในเรโนนี่ เพื่อแข่งขันเข้าทีมชาติโอลิมปิก CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่    [CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ทาง    [CLAS] qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIER    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0
QUALIFIERS    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualifier    (n) (k w o1 l i f ai @ r)
qualifiers    (n) (k w o1 l i f ai @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォリファイア[, kuorifaia] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative [Add to Longdo]
最終予選[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [Add to Longdo]
修飾語句[しゅうしょくごく, shuushokugoku] (n) {ling} (See 修飾語) modifier; qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] (n) modifier; qualifier [Add to Longdo]
予選[よせん, yosen] (n,vs) preliminary contest; qualifier; primary; nomination; (P) [Add to Longdo]
予選通過者[よせんつうかしゃ, yosentsuukasha] (n) qualifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualifier \Qual"i*fi`er\, n.
   One who, or that which, qualifies; that which modifies,
   reduces, tempers or restrains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualifier
   n 1: a contestant who meets certain requirements and so
      qualifies to take part in the next stage of competition;
      "the tournament was won by a late qualifier"
   2: a content word that qualifies the meaning of a noun or verb
     [syn: {modifier}, {qualifier}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 qualifier [kalifje]
   qualify
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top