ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purled

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purled-, *purled*, purl, purle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา purled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *purled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purl[N] การเย็บแบบพลิกกลับ, Syn. knit, chirp
purl[N] เส้นไหมดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VT] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VI] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purlin[N] หมอนรองหลังคา
purlieu[N] ขอบเขตรอบนอก, Syn. fringe, periphery
purline[N] หมอนรองหลังคา
purloin[VI] ขโมย, Syn. rob, steal
purloin[VT] ขโมย, Syn. rob, steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purl(เพิร์ล) vi.,n. (การ) ไหลซ่า ๆ ,ไหลวนเป็นเสียงซ่า ๆ ,ไหลริน,เสียงไหลดังกล่าว,การไหลวน,น้ำวน,เสียงน้ำวน, Syn. whirl
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts
purlin(เพอ'ลิน) n. แป
purline(เพอ'ลิน) n. แป
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
purl(n) น้ำวน,การไหลวน,การไหลริน
purl(vi) ไหลวน,ไหลริน
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)
Knit one, purl two.ถักโซ่หนึ่ง ถักเพิร์ลสอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Her name is Ruth Spurloch.เธอชื่อ รูจ สเปอร์ล้อค Cuffed (2011)
10 days ago, Joseph Purl, a 33-year-old logger, was found just outside Rapid City, South Dakota.10 วันก่อน โจเซฟ เพิร์ล ช่างตัดไม้วัย 33 ปี ถูกพบนอกเขตราปิดซิตี้ เซาธ์ดาโกต้า Alchemy (2013)
To be exact, the dismembered body parts of Joseph Purl were found in the woods outside of Rapid City, South Dakota.ถ้าจะพูดให้ตรง ชิ้นส่วนอวัยวะของโจเซฟ เพิร์ล ถูกพบในป่านอกเขตราปิดซิตี้ เซาธ์ดาโกต้า Alchemy (2013)
Nava's under tribal and local FBI jurisdiction, and Purl's Rapid city, P.D., the two agencies never spoke.ศพเนว่าอยู่ในอำนาจชนเผ่า และเอฟบีไอท้องถิ่น ศพเพิร์ลเป็นของตำรวจราปิดซิตี้ 2 องค์กรนี้ไม่เคยคุยกัน Alchemy (2013)
Then the bites and scratches on Purl could be scavenger activity.งั๊นรอยกัดและรอยข่วนบนตัวเพิร์ล อาจเป็นของพวกสัตว์ที่รุมทึ้งเขา Alchemy (2013)
Raymond Nava was in Texas, and Joseph Purl's from Wyoming.ของเรย์มอนด์ เนว่าอยู่ในเท็กซัส และของโจเซฟ เพิร์ลอยู่ไวโอมิ่ง Alchemy (2013)
I've been working with Detective Landry, who's out at the Purl crime scene right now.ตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุของเพิร์ลแล้ว Alchemy (2013)
Joseph Purl's body parts were left near a wolf's den.ชิ้นส่วนศพของโจเซฟ เพิร์ล อยู่ใกล้กับถ้ำหมาป่า Alchemy (2013)
The circular marks on Joseph Purl seem almost ritualistic.รอยกลมๆบนตัวโจเซฟ เพิร์ล ดูเหมือนจะมาจากพิธีกรรม Alchemy (2013)
You think this is what caused those marks on Joseph Purl's back?คุณคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรอย ที่หลังของโจเซฟ เพิร์ลเหรอ Alchemy (2013)
According to these legends, if you purloin sacred stones there is hell to pay.ตามตำนานเหล่านี้ ถ้าคุณฉวยก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ออกมา มีนรกที่รอชดใช้ Volcanalis (2013)
Purloin it.ขโมยใช้ Alice Through the Looking Glass (2016)
He strikes and disappears without a trace.Aber der da schlägt zu und verschwindet spurlos. Hans! It Happened in Broad Daylight (1958)
He vanished without a trace.Spurlos. Eve Wants to Sleep (1958)
Purley, take over the deal for Mr. Masterson.Purley, nimm' den Platz von Mr. Masterson ein. The Gunfight at Dodge City (1959)
It's not that I don't trust you, Mr. Purley, it's just that the box is full.Nicht etwa, weil ich Ihnen nicht traue, Mr. Purley, sondern weil die Schublade voll ist. The Gunfight at Dodge City (1959)
- This way, Sheriff.- So, Sheriff. - PURLEY: The Gunfight at Dodge City (1959)
"Seven polar atom subs... vanished without a trace. "Sieben unserer Atomunterseeboote sind spurlos verschwunden. The Atomic Submarine (1959)
Gone without a trace.Spurlos verschwunden. An Angel on Wheels (1959)
Well, she left Phoenix a week ago yesterday, without a trace.Sie verließ Phoenix gestern vor einer Woche, spurlos. Psycho (1960)
Disappeared without a trace.Spurlos verschwunden. Murder She Said (1961)
Didn't you know?Von dem Moment an? Ist er spurlos verschwunden? Spurlos? Tout l'or du monde (1961)
They vanished at night without a trace.Nicht einmal einen Knopf. Sie verschwinden spurlos. The Awful Dr. Orlof (1962)
Godzilla has disappeared without a trace.Godzilla ist spurlos verschwunden. King Kong vs. Godzilla (1962)
The late Mr Engel, and the other... a certain Brown, who's now vanished. - Every other criminal's name is Brown.Der unglückliche Mr. Engel und dann noch ein gewisser Brown, der spurlos verschwunden ist. The Treasure of the Silver Lake (1962)
Now it's mysteriously disappeared.Jetzt ist es spurlos verschwunden. Nackt unter Wölfen (1963)
- He'll vanish without a trace.- Er verschwindet spurlos. The Dark Room of Damocles (1963)
None of the patrol boats have seen the Sacred Trireme. The boat that has been sent to meet it, has come without news.Die Heilige Galeere ist spurlos verschwunden. Goliath and the Sins of Babylon (1963)
"There even are places where English completely disappears"ln andern Gebieten ist Englisch als Sprache spurlos weg My Fair Lady (1964)
A body just doesn't disappear.Die Leiche ist spurlos verschwunden. Room 13 (1964)
-Not a far thing is left.-Sie sind spurlosverschwunden. Chimes at Midnight (1965)
Down the drain, gone without a trace.Vergessen, spurlos verschwunden. Lord Jim (1965)
Then you disappear and drink for three days.Plötzlich verschwindest du spurlos und bist drei Tage blau. Spur der Steine (1966)
- No, he got clean away.- Nein, er ist spurlos verschwunden. Billion Dollar Brain (1967)
Cold.Spurlos. Point Blank (1967)
Not a sign of him.Er ist spurlos verschwunden. Point Blank (1967)
The electromagnetic phenomenon known as Murasaki 312 whirls like some angry blight in space, a depressive reminder that seven of our shipmates still have not been heard from.Das elektromagnetische Phänomen Murasaki 312 wirbelt wie ein wütender Feuerball im All. Ein Mahnmal an die sieben Männer, die noch immer spurlos verschwunden sind. The Galileo Seven (1967)
It concerns a friend who was staying with me.Also, es handelt sich um einen Freund, der bei mir gewohnt hat. Seit vier Wochen ist er spurlos verschwunden. Stolen Kisses (1968)
Safe across the border.Also wie immer. Spurlos verschwunden. The Green Berets (1968)
A painter, Johan Borg, disappeared some years ago from the small frisian island of Baltrum.Vor ein paar Jahren verschwand der Maler Johan Borg spurlos... von seinem Zuhause auf der friesischen Insel Baltrum. Hour of the Wolf (1968)
- Now they've lost all track of him.- Seitdem ist er spurlos verschwunden. The Damned (1969)
Well now, time sure ain't been no enemy of yours.Die Zeit ist spurlos an dir vorbeigegangen. The Good Guys and the Bad Guys (1969)
My name will not be forgotten.Mein Name wird nicht spurlos verschwinden. Pirosmani (1969)
She's from Purley.Sie ist aus Purley. How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
Purley?Purley? How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
Purley, eh?Purley, na? How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away (1969)
The A23s through Purleys, down onto the main roads near Purbrights--Die A23er durch die Purleys, herunter auf die Hauptstraßen nahe Purbrights. The Ant, an Introduction (1969)
He lost his cufflinks! The watch disappeared between trips to the hospital!Die hat er verloren, und seine Manschettenknöpfe und seine Uhr verschwanden spurlos auf dem Transport ins Krankenhaus. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป[N] purlin, Syn. คาน, เสาค้ำ, ขื่อ, ไม้ค้ำ, ตง, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
แป[N] purlin, See also: truss, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOIN P ER0 L OY1 N
SPURLIN S P ER1 L IH0 N
SPURLING S P ER1 L IH0 NG
SPURLOCK S P ER1 L AA2 K
PURLOINED P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purl (v) pˈɜːʳl (p @@1 l)
purls (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)
purled (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)
purling (v) pˈɜːʳlɪŋ (p @@1 l i ng)
purloin (v) pˈɜːʳlˈɔɪn (p @@1 l oi1 n)
purlieus (n) pˈɜːʳljuːz (p @@1 l y uu z)
purloins (v) pˈɜːʳlˈɔɪnz (p @@1 l oi1 n z)
purloined (v) pˈɜːʳlˈɔɪnd (p @@1 l oi1 n d)
purloining (v) pˈɜːʳlˈɔɪnɪŋ (p @@1 l oi1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[héng, ㄏㄥˊ, ] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole, #71,066 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtspurlochstreifen {m}eight-channel tape [Add to Longdo]
Dachpfette {f}; Pfette {f}purlin [Add to Longdo]
Dachpfettenstoß {m}purling joint [Add to Longdo]
Dieb {m} | Diebe {pl}purloiner | purloiners [Add to Longdo]
Pfettenabstand {m}purlin spacing [Add to Longdo]
Pfettendach {n}purlin roof [Add to Longdo]
Sechsspurlochstreifen {m}six-channel tape [Add to Longdo]
Umgebung {f}purlieus [Add to Longdo]
entwenden; stehlen | entwendend; stehlend | entwendet: gestohlen | entwendet; stiehlt | entwendete; stahlto purloin | purloining | purloined | purloins | purloined [Add to Longdo]
säumen | säumendto purl | purling [Add to Longdo]
säumtpurls [Add to Longdo]
säumtepurled [Add to Longdo]
spurlos {adj}total; complete [Add to Longdo]
spurlos adv | spurlos verschwunden | an jdm. spurlos vorübergehencompletely; without trace | completely disappeared | to leave sb. untouched [Add to Longdo]
Es ist an ihr nicht spurlos vorübergegangen.It has not failed to leave its mark on her. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パール編み[パールあみ, pa-ru ami] (n) purl stitch [Add to Longdo]
一目ゴム編み[ひとめゴムあみ, hitome gomu ami] (n) single-rib stitches; knit-one-purl-one rib stitch [Add to Longdo]
母屋;身屋;身舎[もや;むや(母屋;身屋)(ok), moya ; muya ( omoya ; mi ya )(ok)] (n) (1) (See 母屋桁) purlin (structural beam in a roof); purline; (2) (See 母屋・おもや・1) main building (of a manor); (3) (See 寝殿造) central room (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
母屋桁[もやげた, moyageta] (n) purlin (structural beam in a roof); purline [Add to Longdo]
裏編み[うらあみ, uraami] (n) (See 表編み) purl (stitch); purl knitting [Add to Longdo]
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, v. i. [imp. & p. p. {Purled}; p. pr. & vb. n.
   {Purling}.] [Cf. Sw. porla, and E. pur to murmur as a cat.]
   1. To run swiftly round, as a small stream flowing among
    stones or other obstructions; to eddy; also, to make a
    murmuring sound, as water does in running over or through
    obstructions.
    [1913 Webster]
 
       Swift o'er the rolling pebbles, down the hills,
       Louder and louder purl the falling rills. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. fr. F. perler to pearl, to bead. See {Pearl}, v. &
    n.] To rise in circles, ripples, or undulations; to curl;
    to mantle.
    [1913 Webster]
 
       thin winding breath which purled up to the sky.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top