ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purl

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purl-, *purl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purl[N] การเย็บแบบพลิกกลับ, Syn. knit, chirp
purl[N] เส้นไหมดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VT] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purl[VI] เย็บดิ้นเงินดิ้นทอง
purlin[N] หมอนรองหลังคา
purlieu[N] ขอบเขตรอบนอก, Syn. fringe, periphery
purline[N] หมอนรองหลังคา
purloin[VI] ขโมย, Syn. rob, steal
purloin[VT] ขโมย, Syn. rob, steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purl(เพิร์ล) vi.,n. (การ) ไหลซ่า ๆ ,ไหลวนเป็นเสียงซ่า ๆ ,ไหลริน,เสียงไหลดังกล่าว,การไหลวน,น้ำวน,เสียงน้ำวน, Syn. whirl
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts
purlin(เพอ'ลิน) n. แป
purline(เพอ'ลิน) n. แป
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
purl(n) น้ำวน,การไหลวน,การไหลริน
purl(vi) ไหลวน,ไหลริน
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knit one, purl two.ถักโซ่หนึ่ง ถักเพิร์ลสอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
To be exact, the dismembered body parts of Joseph Purl were found in the woods outside of Rapid City, South Dakota.ถ้าจะพูดให้ตรง ชิ้นส่วนอวัยวะของโจเซฟ เพิร์ล ถูกพบในป่านอกเขตราปิดซิตี้ เซาธ์ดาโกต้า Alchemy (2013)
Then the bites and scratches on Purl could be scavenger activity.งั๊นรอยกัดและรอยข่วนบนตัวเพิร์ล อาจเป็นของพวกสัตว์ที่รุมทึ้งเขา Alchemy (2013)
I've been working with Detective Landry, who's out at the Purl crime scene right now.ตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุของเพิร์ลแล้ว Alchemy (2013)
The circular marks on Joseph Purl seem almost ritualistic.รอยกลมๆบนตัวโจเซฟ เพิร์ล ดูเหมือนจะมาจากพิธีกรรม Alchemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป[N] purlin, Syn. คาน, เสาค้ำ, ขื่อ, ไม้ค้ำ, ตง, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
แป[N] purlin, See also: truss, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOIN    P ER0 L OY1 N
PURLOINED    P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purl    (v) pˈɜːʳl (p @@1 l)
purls    (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)
purled    (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)
purling    (v) pˈɜːʳlɪŋ (p @@1 l i ng)
purloin    (v) pˈɜːʳlˈɔɪn (p @@1 l oi1 n)
purlieus    (n) pˈɜːʳljuːz (p @@1 l y uu z)
purloins    (v) pˈɜːʳlˈɔɪnz (p @@1 l oi1 n z)
purloined    (v) pˈɜːʳlˈɔɪnd (p @@1 l oi1 n d)
purloining    (v) pˈɜːʳlˈɔɪnɪŋ (p @@1 l oi1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パール編み[パールあみ, pa-ru ami] (n) purl stitch [Add to Longdo]
一目ゴム編み[ひとめゴムあみ, hitome gomu ami] (n) single-rib stitches; knit-one-purl-one rib stitch [Add to Longdo]
母屋;身屋;身舎[もや;むや(母屋;身屋)(ok), moya ; muya ( omoya ; mi ya )(ok)] (n) (1) (See 母屋桁) purlin (structural beam in a roof); purline; (2) (See 母屋・おもや・1) main building (of a manor); (3) (See 寝殿造) central room (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
母屋桁[もやげた, moyageta] (n) purlin (structural beam in a roof); purline [Add to Longdo]
裏編み[うらあみ, uraami] (n) (See 表編み) purl (stitch); purl knitting [Add to Longdo]
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, n. [See 3d {Purl}.]
   1. A circle made by the notion of a fluid; an eddy; a ripple.
    [1913 Webster]
 
       Whose stream an easy breath doth seem to blow,
       Which on the sparkling gravel runs in purles,
       As though the waves had been of silver curls.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. A gentle murmur, as that produced by the running of a
    liquid among obstructions; as, the purl of a brook.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perh. from F. perler, v. See {Purl} to mantle.] Malt
    liquor, medicated or spiced; formerly, ale or beer in
    which wormwood or other bitter herbs had been infused, and
    which was regarded as tonic; at present, hot beer mixed
    with gin, sugar, and spices. "Drank a glass of purl to
    recover appetite." --Addison. "Drinking hot purl, and
    smoking pipes." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A tern. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, v. t. [Contr. fr. purfile, purfle. See {Purfle}.]
   To decorate with fringe or embroidery. "Nature's cradle more
   enchased and purled." --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, n.
   1. An embroidered and puckered border; a hem or fringe, often
    of gold or silver twist; also, a pleat or fold, as of a
    band.
    [1913 Webster]
 
       A triumphant chariot made of carnation velvet,
       enriched withpurl and pearl.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. An inversion of stitches in knitting, which gives to the
    work a ribbed or waved appearance.
    [1913 Webster]
 
   {Purl stitch}. Same as {Purl}, n., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purl \Purl\, v. i. [imp. & p. p. {Purled}; p. pr. & vb. n.
   {Purling}.] [Cf. Sw. porla, and E. pur to murmur as a cat.]
   1. To run swiftly round, as a small stream flowing among
    stones or other obstructions; to eddy; also, to make a
    murmuring sound, as water does in running over or through
    obstructions.
    [1913 Webster]
 
       Swift o'er the rolling pebbles, down the hills,
       Louder and louder purl the falling rills. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. fr. F. perler to pearl, to bead. See {Pearl}, v. &
    n.] To rise in circles, ripples, or undulations; to curl;
    to mantle.
    [1913 Webster]
 
       thin winding breath which purled up to the sky.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purl
   n 1: gold or silver wire thread
   2: a basic knitting stitch [syn: {purl}, {purl stitch}]
   v 1: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy},
      {purl}, {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]
   2: make a murmuring sound; "the water was purling" [syn:
     {sough}, {purl}]
   3: knit with a purl stitch
   4: edge or border with gold or silver embroidery
   5: embroider with gold or silver thread

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PURL
     Persistent Uniform Resource Locator (URL, WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top