ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punt

P AH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punt-, *punt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
punt(vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punt(vi) เล่นพนัน
punt(vi) เตะ, See also: เตะบอล, Syn. kick
punt(n) การเตะ, See also: การเตะบอล
punt(n) เรือท้องแบน
punty(n) เหล็กที่ใช้ทำแก้ว
punter(sl) ลูกค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punt(พันทฺ) vi. เล่นพนัน, พนันขันต่อ., See also: punter n.
punty(พัน'ที) n. ท่อนเหล็กที่ใช้ในการทำแก้ว,
contrapuntaladj. ซึ่งประกอบด้วยทำนองที่ค่อนข้างอิสระ, เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม
contrapuntistn. ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
punt(n) เรือถ่อ, เรือท้องแบน
punt(vt) ถ่อเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puntioplites protozsronปลากระมัง [TU Subject Heading]
Puntiusพุนทิอัส [TU Subject Heading]
Puntius aurotaeniatusปลาปก [TU Subject Heading]
Puntius gonionotusปลาตะเพียน [TU Subject Heading]
Puntius orphoidesปลาแก้มช้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, punt team!ทีมพันท์ ลงไป The Longest Yard (2005)
I'll punt it across the room. My robot, the card says.ชั้นจะเตะมันข้ามห้องไปเลย การ์ดบอกว่า หุ่นของชั้น Zathura: A Space Adventure (2005)
We've got to run this punt all the way back. You can do this.เราต้องทำแต้มให้ได้ นายทำได้ Gridiron Gang (2006)
Punt it.-Christ. The Town (2010)
Punt those winged dicks back to heaven.โยนไอ้เลวติดปีกกลับสวรรค์ Heaven Can't Wait (2013)
Yeah, it was a bit of a punt asking her, I suppose.อืม ผมว่าการชวนเธอมามันก็คล้ายๆการพนัน The Sign of Three (2014)
If that's a girl tiger, you got to cunt punt that bitch.ถ้ามันเป็นตัวเมีย ต่อยจิ๋มมันเลย The Interview (2014)
- Dave, shut the fuck up. - Cunt punt that fucking bitch!มึงหุบปากไปเลย ทะลวงจิ๋มอีเสือนั่นซะ The Interview (2014)
If this doesn't work, we'll punt her to behavior.ถ้ามันไม่ได้ผล ค่อยทำให้มันเป็นนิสัยของเธอ Chestnut (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ่ม(n) kind of small fish, See also: Puntius bulu, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในจำพวกปลาตะเพียน ไม่มีหนวด กระโดงครีบหลังแข็งและหยักเป็นฟันเลื่อย ลำตัวมีลายพาดสีดำ
ถ่อ(v) punt, See also: pole, Syn. ถ่อเรือ, Example: ถ้าจะถ่อเรือคืนหลังก็ให้ระวังหน่อยนะพ่อคุณ, Thai Definition: ทำให้เรือเดินด้วยด้วยใช้ไม้ยันแล้วดันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตะ[te] (v) EN: kick ; punt  FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNT P AH1 N T
PUNTA P UH1 N T ER0
PUNTO P UW1 N T OW2
PUNTS P AH1 N T S
PUNTER P AH1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punt (v) pˈʌnt (p uh1 n t)
punts (v) pˈʌnts (p uh1 n t s)
punted (v) pˈʌntɪd (p uh1 n t i d)
punter (n) pˈʌntər (p uh1 n t @ r)
punters (n) pˈʌntəz (p uh1 n t @ z)
punting (v) pˈʌntɪŋ (p uh1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷんと[punto] (adv, vs) (on-mim) crossly; angrily [Add to Longdo]
オープンテニス[o-puntenisu] (n) open tennis [Add to Longdo]
オープントレード[o-puntore-do] (n) open trade [Add to Longdo]
カクタスペア[kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
ショートパント[sho-topanto] (n) short punt [Add to Longdo]
ハイパント[haipanto] (n) high punt [Add to Longdo]
パント[panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P) [Add to Longdo]
パントキック[pantokikku] (n) punt kick (rugby) [Add to Longdo]
棹差す[さおさす, saosasu] (v5s) to pole (a boat); to punt (a boat); to swim with the tide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, n. (Football)
   The act of punting the ball.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, v. i.
   1. To boat or hunt in a punt.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To punt a football.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, v. i. [F. ponter, or It. puntare, fr. L. punctum
   point. See {Point}.]
   To play at basset, baccara, faro. or omber; to gamble.
   [1913 Webster]
 
      She heard . . . of his punting at gaming tables.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, n.
   Act of playing at basset, baccara, faro, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, n. [AS., fr. L. ponto punt, pontoon. See
   {Pontoon}.] (Naut.)
   A flat-bottomed boat with square ends. It is adapted for use
   in shallow waters.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punt \Punt\, v. t.
   1. To propel, as a boat in shallow water, by pushing with a
    pole against the bottom; to push or propel (anything) with
    exertion. --Livingstone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Football) To kick (the ball) before it touches the
    ground, when let fall from the hands.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punt
   n 1: formerly the basic unit of money in Ireland; equal to 100
      pence [syn: {Irish pound}, {Irish punt}, {punt}, {pound}]
   2: an open flat-bottomed boat used in shallow waters and
     propelled by a long pole
   3: (football) a kick in which the football is dropped from the
     hands and kicked before it touches the ground; "the punt
     traveled 50 yards"; "punting is an important part of the
     game" [syn: {punt}, {punting}]
   v 1: kick the ball
   2: propel with a pole; "pole barges on the river"; "We went
     punting in Cambridge" [syn: {punt}, {pole}]
   3: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting
     on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage}, {stake},
     {game}, {punt}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 punt
  v.
 
   [from the punch line of an old joke referring to American football: ?Drop
   back 15 yards and punt!?]
 
   1. To give up, typically without any intention of retrying. ?Let's punt the
   movie tonight.? ?I was going to hack all night to get this feature in, but
   I decided to punt? may mean that you've decided not to stay up all night,
   and may also mean you're not ever even going to put in the feature.
 
   2. More specifically, to give up on figuring out what the {Right Thing} is
   and resort to an inefficient hack.
 
   3. A design decision to defer solving a problem, typically because one
   cannot define what is desirable sufficiently well to frame an algorithmic
   solution. ?No way to know what the right form to dump the graph in is ?
   we'll punt that for now.?
 
   4. To hand a tricky implementation problem off to some other section of the
   design. ?It's too hard to get the compiler to do that; let's punt to the
   runtime system.?
 
   5. To knock someone off an Internet or chat connection; a punter thus, is a
   person or program that does this.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 punt /pɵnt/
  1. element; fragment; item; particle
  2. peak; point; tip; summit
  3. point
  4. dot; period; point; spot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top