ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protrusion

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protrusion-, *protrusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protrusion[N] ส่วนที่ยื่นออกมา, Syn. projection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protrusion(โพรทรู'เ?ิน) n. การยื่นออก,การถลน,การโผล่ออก,สิ่งที่โผล่ออก,ส่วนนูน,โหนก, See also: protrusive adj. protrusiveness n., Syn. projection

English-Thai: Nontri Dictionary
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protrusion๑. การดันยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protraction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protrusionการยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you noticed any other lumps or protrusions?สังเกตเห็นพวกก้อนเนื้อ\หรือส่วนอื่นที่นูนออกมาอีกบ้างไหม Nor'easter (2012)
compound fractures of the humerus of the left arm with bone protrusions through the skin.กระดูกแขนท่อนบนแขนซ้ายแตกละเอียด กระดูกทะลุออกมาที่ผิวชั้นนอก Checking In (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื้อม[N] protrusion, See also: overhanging portion, projection, jut, Example: เราเริ่มปีนกันตั้งแต่เช้าจวบกระทั่งเที่ยงจึงปีนขึ้นไปถึงเงื้อมผาสูงแล้วไม่สามารถไต่ต่อไปได้อีก, Thai definition: สิ่งที่สูงยื่นง้ำออกมา เช่น เงื้อมผา
ติ่ง[N] protrusion, See also: excrescence, appendix, projection, outgrowth, protuberance, bulge, lump, Example: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร, Count unit: ติ่ง, Thai definition: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื้อม[n.] (ngeūam) EN: protrusion   
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protrusion    (n) prˈətrˈuːʒn (p r @1 t r uu1 zh n)
protrusions    (n) prˈətrˈuːʒnz (p r @1 t r uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protrusion {f}; Vorschieben {n} [med.]protrusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮足[かそく, kasoku] (n) (See 偽足) pseudopodium; pseudopod (temporary protrusion of an ameboid cell) [Add to Longdo]
偽足;擬足[ぎそく, gisoku] (n,adj-no) pseudopodium; pseudopod (temporary protrusion of an ameboid cell) [Add to Longdo]
出っ張り[でっぱり, deppari] (n) tumor; tumour; protrusion [Add to Longdo]
凸状[とつじょう, totsujou] (n,adj-no) protrusion [Add to Longdo]
突き出し;つき出し[つきだし, tsukidashi] (n) (1) protrusion; (2) (Japanese) hors d'oeuvre; snacks; (3) (sumo winning technique of) pushing out of the ring [Add to Longdo]
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [Add to Longdo]
突出し[つきだし, tsukidashi] (n) {comp} projection; protrusion [Add to Longdo]
肉髻[にくけい;にっけい, nikukei ; nikkei] (n) {Buddh} ushnisha (protrusion on the top of a buddha's head) [Add to Longdo]
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
突出し[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protrusion \Pro*tru"sion\, n.
   1. The act of protruding or thrusting forward, or beyond the
    usual limit.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being protruded, or thrust forward.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protrusion
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   2: the act of projecting out from something [syn: {protrusion},
     {projection}, {jut}, {jutting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top