ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precision

P R IY0 S IH1 ZH AH0 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precision-, *precision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision attachmentสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision restส่วนพักสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I keep them with precision, " he thought.ฉันให้มันมีความแม่นยำที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Don't touch, please. It's a precision instrument.อย่า อย่าจับนะ เครื่องนี่สำคัญนะ The Road Warrior (1981)
A little precision, please.คิดให้ดีหน่อย Dirty Dancing (1987)
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
A precision tactical nuclear device.อุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ แม่นยำและฉลาด Resident Evil: Apocalypse (2004)
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
I'm a precisional instrument of speed and aero-matics.ฉันเป็นเครื่องมือของความเร็วและ Cars (2006)
I'm fascinated with your precision.They understand it now. Deja Vu (2006)
Without precision.ไม่เจาะจง Captivity (2007)
The precision with which this object was constructed is inspiring.เคางแม่นยำของวัตถุที่ได้ก่อตัวขึ้น ช่างน่าจับใจจริงๆ The Arrival (2008)
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precisionHe copied his friend's notebook with precision.
precisionPrecision in measurement is a necessity.
precisionThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   
งานละเอียด[n. exp.] (ngān la-īet) EN: precision work   FR: travail de précision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISION    P R IY0 S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precision    (n) prˈɪsˈɪʒn (p r i1 s i1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, ] precision, #9,544 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology [Add to Longdo]
Maßarbeit {f}precision work [Add to Longdo]
Präzision {f} | mit äußerster Präzisionprecision | with rigorous precision [Add to Longdo]
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter [Add to Longdo]
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument [Add to Longdo]
Punktlandung {f}precision landing; spot landing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision [Add to Longdo]
高精度[こうせいど, kouseido] (n) high precision [Add to Longdo]
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]
精機[せいき, seiki] (n) precision machinery; precision machine; precision tool; precision tools; precision equipment [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) [Add to Longdo]
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precision \Pre*ci"sion\, n. [Cf. F. pr['e]cision, L. praecisio a
   cutting off. See {Precise}.]
   The quality or state of being precise; exact limitation;
   exactness; accuracy; strict conformity to a rule or a
   standard; definiteness.
   [1913 Webster]
 
      I have left out the utmost precisions of fractions.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preciseness; exactness; accuracy; nicety.
 
   Usage: {Precision}, {Preciseness}. Precision is always used
      in a good sense; as, precision of thought or language;
      precision in military evolutions. Preciseness is
      sometimes applied to persons or their conduct in a
      disparaging sense, and precise is often used in the
      same way.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precision
   n 1: the quality of being reproducible in amount or performance;
      "he handled it with the preciseness of an automaton"; "note
      the meticulous precision of his measurements" [syn:
      {preciseness}, {precision}] [ant: {impreciseness},
      {imprecision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top