ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precisely

P R IH0 S AY1 S L IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precisely-, *precisely*, precise
English-Thai: Nontri Dictionary
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.ไอ้เรื่องการกดขี่ทางเพศอะไรพวกนั้น มันกลายเป็นอีกอย่างสำหรับคนข้ามเพศอย่างเรา ซึ่งเป็นคนที่ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จพวกนี้ กับกรอบพวกนี้จริงจังที่สุด  ()
Fitzpatrick was precisely the kind of degenerate to help her find it.และฟิตซ์แพทริกก็เป็นคนทราม แบบที่จะช่วยเธอได้ Close Encounters (2017)
Slowing it down at precisely the right moment, by precisely the right amountชะลอตัวลงที่แม่นยำ ช่วงเวลาที่เหมาะสม, โดยได้อย่างแม่นยำในปริมาณที่ เหมาะสม Hidden Figures (2016)
- Precisely what I asked him to.-เป็นไปอย่างที่ฉันขอให้เขาทำเลย Trace Decay (2016)
And that is precisely where it will remain.และนั่นเป็นที่ที่มันจะยังคงอยู่ Underworld: Blood Wars (2016)
This is precisely what I foresaw... and what you assured me you would prevent.นี้เป็นสิ่งที่ฉันเล็งเห็นถึง และสิ่งที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะ ป้องกันไม่ให้ Underworld: Blood Wars (2016)
The Ambassador arrives at precisely 8:30.ท่านทูตจะมาสองทุ่มครึ่งตรง Allied (2016)
I'll show you precisely how to make a proper hat.พ่อจะสอนวิธีการทำหมวกที่ถูกต้องให้ Alice Through the Looking Glass (2016)
It's precisely what kept you from greatness.นี่ล่ะที่กั้นคุณจากความยิ่งใหญ่ Doctor Strange (2016)
Now, this is precisely the abuse of centralized federal power that Thomas Jefferson warned against.นี่เลย การใช้อำนาจรวมศูนย์ ของรัฐบาลกลางอย่างผิดๆ แบบที่โธมัส เจฟเฟอร์สัน กล่าวเตือนไว้ I, Witness (2015)
And what precisely is your concern?และความกังวลของคุณคืออะไร? Flash of Two Worlds (2015)
And that is precisely what we are doing.นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังเป็น The Dance of Dragons (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciselyPlease come here at 3 o'clock precisely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
ถูกต้อง[adj.] (thuktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely   FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually   FR: exactement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISELY    P R IH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY    P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precisely    (a) prˈɪsˈaɪsliː (p r i1 s ai1 s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precisely
   adv 1: indicating exactness or preciseness; "he was doing
       precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it
       was just as he said--the jewel was gone"; "it has just
       enough salt" [syn: {precisely}, {exactly}, {just}]
   2: in a precise manner; "she always expressed herself precisely"
     [syn: {precisely}, {incisively}, {exactly}] [ant:
     {imprecisely}, {inexactly}]
   3: just as it should be; "`Precisely, my lord,' he said" [syn:
     {precisely}, {exactly}, {on the nose}, {on the dot}, {on the
     button}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top