ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postmark

P OW1 S T M AA2 R K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postmark-, *postmark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postmark[N] ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark[VT] ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark(vt) ประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The postmark will be yesterday, as if it could get here from France in one day.ตราประทับบนไปรษณีย์จะต้องเป็นเมื่อวานแน่ อย่างกับว่ามันจะมาถึงที่นี่จาก ฝรั่งเศสได้ภายในวันเดียวงั้นแหละ New York, I Love You (2008)
It was blank but the postmark said...มันเป็นความว่างเปล่า แต่ตราประทับดังกล่าว ... The Shawshank Redemption (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTMARK    P OW1 S T M AA2 R K
POSTMARKED    P OW1 S T M AA2 R K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postmark    (v) pˈoustmaːk (p ou1 s t m aa k)
postmarks    (v) pˈoustmaːks (p ou1 s t m aa k s)
postmarked    (v) pˈoustmaːkt (p ou1 s t m aa k t)
postmarking    (v) pˈoustmaːkɪŋ (p ou1 s t m aa k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮戳日期[yóu chuō rì qī, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ ㄖˋ ㄑㄧ, / ] postmark date [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消印(P);消し印[けしいん, keshiin] (n) postmark; (postal) cancellation mark; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postmark \Post"mark`\, n.
   The mark, or stamp, of a post office on a letter, giving the
   place and date of mailing or of arrival.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postmark \Post"mark`\, v. t. [imp. & p. p. {Postmarked}; p. pr.
   & vb. n. {Postmarking}.]
   To mark with a post-office stamp; as, to postmark a letter or
   parcel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postmark
   n 1: a cancellation mark stamped on mail by postal officials;
      indicates the post office and date of mailing
   v 1: stamp with a postmark to indicate date and time of mailing
      [syn: {postmark}, {frank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top