หรือคุณหมายถึง porousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porousness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porousness-, *porousness*, porousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา porousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *porousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaporousness[N] การเป็นไอ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porousness    (n) pˈɔːrəsnəs (p oo1 r @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porosität {f} | geschlossene Porosität {f}porosity; porousness | sealed porosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porousness \Por"ous*ness\, n.
   1. The quality of being porous.
    [1913 Webster]
 
   2. The open parts; the interstices of anything. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They will forcibly get into the porousness of it.
                          --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porousness
   n 1: the property of being porous; being able to absorb fluids
      [syn: {porosity}, {porousness}] [ant: {solidity},
      {solidness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top