ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planer

P L EY1 N ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planer-, *planer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planer[N] เครื่องไสไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide   FR: voler ; planer
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air   FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
แท่นไสกบ[n. exp.] (thaen saikop) EN: planing machine ; planer   FR: rabot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANER    P L EY1 N ER0
PLANERS    P L EY1 N ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刨床[bào chuáng, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] planer; planing machine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Planer {m}; Planerin {f}designer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーナー[, pure-na-] (n) planer [Add to Longdo]
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planer \Plan"er\, n.
   1. One who, or that which, planes; a planing machine; esp., a
    machine for planing wood or metals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A wooden block used for forcing down the type in
    a form, and making the surface even. --Hansard.
    [1913 Webster]
 
   {Planer centers}. See under {Center}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planer
   n 1: a power tool for smoothing or shaping wood [syn: {plane},
      {planer}, {planing machine}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 planer /plane/ 
  glide; plane; float; hover

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top