Search result for

plaint

(71 entries)
(1.3523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaint-, *plaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaint[N] คำบ่น, See also: การบ่น
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
our plaintiffs were very well taken care of.เจ้าทุกข์ของเราได้รับการดูแลที่ดีมาก I Lied, Too. (2009)
Built in social cause, persuasive lead plaintiff... billions in damages at the end of the rainbow.เป็นปัญหาสังคม,สามารถ ชักชวนโจทย์ ค่าเสียหายมูลค่าเป็นพันล้าน เมื่อสิ้นสุดคดี I Lied, Too. (2009)
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว I Lied, Too. (2009)
Set up a meeting with the plaintiff tomorrow.จัดประชุมพวกเจ้าทุกข์พรุ่งนี้ I Lied, Too. (2009)
Patty's meeting the lead plaintiff tomorrow.แพทตี้นัดประชุมฝ่ายโจทย์พรุ่งนี้ I Lied, Too. (2009)
Did you hear what happened with Tom's plaintiff?คุณได้ยินเรื่องโจทก์ของทอมไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
And patty, the lead plaintiff from the infant mortality case is coming in to meet with you tomorrow.แต่เจ้าทุกข์จากคดีเด็กตายจะมาพบคุณพรุ่งนี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The plaintiff might go to another firm.ผู้เสียหายอาจหันไปหาทนายที่อื่น Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Back up tom and make sure the plaintiff feels supported by the entire firm.ช่วยทอมและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
But in the eyes of the court, you'd be getting more money than the other plaintiffs in this suit.ในมุมมองของศาล คุณจะได้เงินมากกว่า เจ้าทุกข์คนอื่นในคดีนี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Is tom's meeting with the plaintiff set?ทอมพบกับพวกเจ้าทุกข์หรือยัง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Did you hear what happened with tom's plaintiff?คุณได้ยินเรื่องทอมกับเจ้าทุกข์ไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintThe judge decided against the plaintiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์[N] complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์[N] plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย[N] defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røngrīen) EN: complaint letter   
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIFF    P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIVE    P L EY1 N IH0 V
PLAINTIVE    P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIFF    P L EY1 N AH0 F
PLAINTIFFS    P L EY1 N T AH0 F S
PLAINTIFFS    P L EY1 N AH0 F S
PLAINTIFFS'    P L EY1 N AH0 F S
PLAINTIFFS'    P L EY1 N T AH0 F S
PLAINTIFF'S    P L EY1 N AH0 F S
PLAINTIVELY    P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaint    (n) (p l ei1 n t)
plaints    (n) (p l ei1 n t s)
plaintiff    (n) (p l ei1 n t i f)
plaintive    (j) (p l ei1 n t i v)
plaintiffs    (n) (p l ei1 n t i f s)
plaintively    (a) (p l ei1 n t i v l ii)
plaintiveness    (n) (p l ei1 n t i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable [Add to Longdo]
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaint \Plaint\, n. [OE. plainte, pleynte, F. plainte, fr. L.
   plangere, planctum (plancta, fem. p. p.), to beat, beat the
   breast, lament. Cf. {Complain}, {Plague}, {Plangent}.]
   1. Audible expression of sorrow; lamentation; complaint;
    hence, a mournful song; a lament. --Chaucer."The
    Psalmist's mournful plaint." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. An accusation or protest on account of an injury.
    [1913 Webster]
 
       There are three just grounds of war with Spain: one
       of plaint, two upon defense.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A private memorial tendered to a court, in which a
    person sets forth his cause of action; the exhibiting of
    an action in writing. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaint
   n 1: (United Kingdom) a written statement of the grounds of
      complaint made to court of law asking for the grievance to
      be redressed
   2: a cry of sorrow and grief; "their pitiful laments could be
     heard throughout the ward" [syn: {lament}, {lamentation},
     {plaint}, {wail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top