หรือคุณหมายถึง pißen?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pissen

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pissen-, *pissen*
Possible hiragana form: ぴっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pissen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pissen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're nuts! I only want to annoy my father.-Nein, ist zum anpissen, meinen Vater. Les tricheurs (1958)
All right, Newkirk. Permission to go to the hut for a minute, Schultz?Darf ich pissen gehen, Herr Generaloberst Staatsmarschall? German Bridge Is Falling Down (1965)
It's short for "Firm, Impartial Nazi Kommandant." Fink.Kurz für "feindberührungsscheue, ideenpissende Nachtjackenkausalflöte." A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
- Which of you is Doinel?Hey, wann dürfen wir mal raus zum PissenStolen Kisses (1968)
- Not until 6:00.Hättet ihr die Wache nicht verprügelt, könntet ihr pissenStolen Kisses (1968)
I'II go and take a piss.Ich geh mal pissenShame (1968)
Let's piss on him in the bamboo bush.Lasst uns auf ihn pissenYakuza Law (1969)
I need to piss.Ich muss mal pissenDie Engel von St. Pauli (1969)
Ten thousand of them are going to piss on the Wall in protest.Zehntausende werden aus Protest gegen die Mauer pissenPorcile (1969)
- I'm a girl-boy and I'll piss as well.- Auch ohne werde ich pissenPorcile (1969)
Of course I'll go with you and piss on the Berlin Wall.Ich gehe mit dir nach Berlin, um gegen die Mauer zu pissenPorcile (1969)
off peeing and shittingVerkneif' dir zu pissen, verkneif' dir zu kacken, wenn du sterben willst. Go, Go, Second Time Virgin (1969)
I was gonna piss on your grave.Ich wollte auf euer Grab pissenThe Ballad of Cable Hogue (1970)
He's a long shot plunger!Das ist einer, dergegen den Wind pissen will. Hercules in New York (1970)
Can't you piss some other time?Kannst du nicht ein anderes Mal pissenThe Brutes (1970)
Piss off?VerpissenDeep End (1970)
Piss off?VerpissenDeep End (1970)
But if I stand up, I have to go and piss all the time...Wenn ich stehe, muss ich dauernd pissen gehen. Lulu the Tool (1971)
What do you want me to do, piss all the time?Ich kann doch nicht ständig pissen gehen! Lulu the Tool (1971)
If you talk to anyone. I don't care even if it's a Pekinese pissing on a lamppost the girl dies.Wenn du mit ijemandem redest, und sei es mit einem pissenden Hund stirbt sie. Dirty Harry (1971)
You, and the rest of you dreamers, want to piss it up against the wall!Sie und die anderen Träumer wollen es an die Wand pissenDuck, You Sucker (1971)
- Nose-painting, sleep and urine.- Säufernasen, schlafen und pissenMacbeth (1971)
- Get lost!- Verpissen Sie sich! Play Misty for Me (1971)
In two hours we can get lost out there. That's the only chance we got.Wir haben noch 2 Stunden um uns zu verpissenPunishment Park (1971)
I'll take a piss.Ich gehe pissenDead Men Ride (1971)
I'm dying for a piss!Ich muss pissen, sonst platze ich! The Canterbury Tales (1972)
What do we do because we're 55? Eat shit?Sollen wir uns deshalb einfach verpissenAcross 110th Street (1972)
For the whores to piss on.Das ist für die Huren, zum RaufpissenThe Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
Piss off!Verpissen Sie sich. Pulp (1972)
The man told you to screw off!Du sollst dich verpissenRoma (1972)
Hey, Serpico, how can you piss at a time like this?- Wie kannst du jetzt bloß pissenSerpico (1973)
Now butt out, or they'll pick you off of the street with a broom and dustpan.Verpissen Sie sich. Sonst wird man Sie auf der Strasse aufsammeln. The Albatross (1973)
She always picks on the weak!Verbringen ihre Zeit damit die Schwachen anzupissenZero Woman: Red Handcuffs (1974)
So, by way of making it up to you, I, uh... I think I'm gonna piss on you.Und um es wieder gut zu machen, werde ich heute... einfach auf Sie pissenLenny (1974)
Why don't you tell old battle-ax Mattie to rout out?Sag der alten Kampfhenne Mattie, sie soll sich verpissenThieves Like Us (1974)
Dorinda, you're trying to piss standing up.Dorinda, du versuchst, im Stehen zu pissenTruck Turner (1974)
I'll go pee.Gehe ich lieber pissenGoing Places (1974)
They don't want them to piss in the corners.Sie wollen nicht, dass sie in die Ecken pissenLeave Us Alone (1975)
Stay away from me!Verpissen Sie sich! La città gioca d'azzardo (1975)
Now, you listen. I can fix it so you won't get no pleasure pissing.Ich kann Sie so zurichten, dass Ihnen pissen keinen Spaß mehr macht. The Drowning Pool (1975)
The Bhardoks piss downstream on Bashkai people when they bathe.Die Bhardoks pissen in den Fluss, wenn die Bashkais baden. The Man Who Would Be King (1975)
Leave them to slaughtering babies, playing stick-and-ball with heads and pissing on their neighbours.Sollen sie doch weiterhin mit Köpfen spielen und ihre Nachbarn anpissenThe Man Who Would Be King (1975)
And now you want to leave?Und jetzt willst du dich verpissenPas de problème! (1975)
Yeah, I'm scared.Ich muss pissenSeason for Assassins (1975)
I'm not much good anymore.Das kann er nicht mehr. Er kann nur noch pissenIn the Realm of the Senses (1976)
To piss razor blades?Rasierklingen pissenFemmes Fatales (1976)
?Denken Sie nicht auch, dass sie eine Tendenz haben uns anzupissenFemmes Fatales (1976)
Always pissing us off ...Immer pissen sie uns an... Femmes Fatales (1976)
That means no spitting, pissing, farting or picking your ass.Das heißt: Kein Spucken, Pissen, Pupsen oder im Hintern Bohren. Every Which Way but Loose (1978)
The housekeeper was about to run off.Die Haushälterin wollte sich gerade verpissenLa settima donna (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pinkeln; pissen; "Pipi machen" [ugs.]to piss; to pee [slang] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  pissen /pisən/
   to pee; to piss

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  pissen /pisən/
   1. urinate
   2. urinate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top