ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pincer

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pincer-, *pincer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pincers[N] ก้าม (ปู), Syn. claw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should force the enemy near the Island... and launch a pincer drive from the sea and air.เราน่าจะผลักดันข้าศึกไว้ ไม่ให้เข้าใกล้เกาะจะดีกว่า แล้วโจมตี กระหนาบมันให้อยู่ ด้วยกำลังเรือรบ และอากาศยาน Letters from Iwo Jima (2006)
A pincer move.ไอ้หยิกถอย Battle of the Bastards (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pincerIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
ปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: arrest s.o.   FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบปาก[v. exp.] (jīp pāk) FR: faire la moue ; pincer les lèvres
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
เม้มปาก[v. exp.] (mēm pāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together   FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
แหนบ[n.] (naēp) EN: tongs ; pincers   FR: brucelles [fpl]
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PINCERS P IH1 N S ER0 Z
PINCERLIKE P IH1 N S ER0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pincer (n) pˈɪnsər (p i1 n s @ r)
pincers (n) pˈɪnsəz (p i1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag, #15,599 [Add to Longdo]
夹击[jiā jī, ㄐㄧㄚ ㄐㄧ, / ] pincer attack; attack from two sides, #25,246 [Add to Longdo]
夹攻[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pincer attack; attack from two sides, #51,644 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟み撃ち(P);挟み打ち[はさみうち, hasamiuchi] (n,vs) pincer attack; attack on both sides (flanks); (P) [Add to Longdo]
挟撃;挾撃[きょうげき, kyougeki] (n,vs) pincer movement; pincer attack [Add to Longdo]
挟撃作戦[きょうげきさくせん, kyougekisakusen] (n) pincer operation (tactic) [Add to Longdo]
釘抜き[くぎぬき, kuginuki] (n) pincers; nail puller [Add to Longdo]
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws [Add to Longdo]
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pincer
   n 1: a hand tool for holding consisting of a compound lever for
      grasping [syn: {pincer}, {pair of pincers}, {tweezer},
      {pair of tweezers}]
   2: a grasping structure on the limb of a crustacean or other
     arthropods [syn: {claw}, {chela}, {nipper}, {pincer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pincer /pɛ̃se/ 
  pinch

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top