ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillés

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillés-, *pillés*, pillé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pillés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pillés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papille[N] หัวนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilule; pilletยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilloedema; disc, choked; disk, choked; papilledemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillet; piluleยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choked disc; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc, choked; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
หลับ[v.] (lap) EN: sleep   FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
ลูกตาดำ[n.] (lūk tā dam) EN: pupil   FR: pupille [f]
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly   FR: grappiller
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān sap) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
รูม่านตา[n.] (rū māntā) EN: pupil   FR: pupille [f]
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up   FR: gaspiller
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil   FR: gaspiller
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose's one money   FR: gaspiller son argent
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander   FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ทำการปล้น[v.] (tham kān plon) EN: maraud ; plunder   FR: piller
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLE    P IH1 L
PILLER    P IH1 L ER0
PILLEY    P IH1 L IY0
SPILLER    S P IH1 L ER0
SPILLED    S P IH1 L D
SPILLERS    S P IH1 L ER0 Z
CATERPILLER    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLER    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLER'S    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0 Z
CATERPILLER'S    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spilled    (v) spˈɪld (s p i1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top