ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phrenology

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phrenology-, *phrenology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrenology[N] การศึกษาเกี่ยวกับอำนาจจิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phrenology(ฟรีนอล'โลจี) n. การศึกษาถึงอำนาจ และคุณภาพของจิต จากรูปร่างสัณฐานของกะโหลกศีรษะ., See also: phrenological adj. phrenologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, the science of phrenology is crucial to understanding the separation of our two species.เคยได้ยินเรื่อง วิทยาศาสตร์การเปรียบเทียบ มันมีความแตกต่างระหว่าง สายพันธ์ สองสายพันธ์ Django Unchained (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phrenology    (n) frˈənˈɒləʤiː (f r @1 n o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリノロジー[, furinoroji-] (n) phrenology [Add to Longdo]
観相学[かんそうがく, kansougaku] (n) phrenology; physiognomy [Add to Longdo]
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology [Add to Longdo]
骨相学[こっそうがく, kossougaku] (n) phrenology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phrenology \Phre*nol"o*gy\, n. [Gr. frh`n, freno`s, the mind +
   -logy: cf. F. phr['e]nologie.]
   1. The science of the special functions of the several parts
    of the brain, or of the supposed connection between the
    various faculties of the mind and particular organs in the
    brain.
    [1913 Webster]
 
   2. In popular usage, the obsolete physiological hypothesis of
    Gall, that the mental faculties, and traits of character,
    are shown on the surface of the head or skull; craniology.
    it is considered a pseudo-science by all reputable medical
    personnel, but is still believed by some people.
 
   Syn: craniognomy.
     [1913 Webster + PJC]
 
   Note: Gall marked out on his model of the head the places of
      twenty-six organs, as round inclosures with vacant
      interspaces. Spurzheim and Combe divided the whole
      scalp into oblong and conterminous patches. --Encyc.
      Brit.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phrenology
   n 1: a now abandoned study of the shape of skull as indicative
      of the strengths of different faculties

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top