ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peuplier

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peuplier-, *peuplier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peuplier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peuplier*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a taxi. 12, rue des Peupliers.Ich brauche ein Taxi. 12, rue des Peupliers. The Man Who Loved Women (1977)
You live at 12, rue des Peupliers, on the fourth floor of an old building.Sie leben in der 12, rue des Peupliers, 4. Stock, altes Gebäude, The Man Who Loved Women (1977)
Poplar Avenue, Fleury-Merogis.Avenue des Peupliers, 91 FLEURY MEROGIS. Sound and Fury (1988)
Le Peuplier Editions.Editions du PeuplierL'esprit de famille (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  peuplier /pœplje/ 
   poplar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top