ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfumery

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfumery-, *perfumery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfumery[N] การผลิตเครื่องหอม, See also: ธุรกิจขายน้ำหอม, Syn. perfumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
perfumery(n) เครื่องหอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่ำ[N] perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
ดอม[N] perfumery, Syn. เครื่องหอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนกเครื่องสำอาง[n. exp.] (phanaēk khreūangsam-āng) EN: perfumery department   FR: rayon parfumerie [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parfümerie {f} | Parfümerien {pl}perfumery | perfumeries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfumery \Per*fum"er*y\ (p[~e]r*f[=u]m"[~e]r*[y^]), n.
   1. Perfumes, in general.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. parfumerie.] The art of preparing perfumes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfumery
   n 1: perfumes in general
   2: store where perfumes are sold
   3: an establishment where perfumes are made
   4: the art of making perfumes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top