ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearly

P ER1 L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearly-, *pearly*, pear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearly[ADJ] ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly[ADJ] ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
pearly gatesn. ประตูสวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like it's some kind of all-you-can-eat buffet up in the clouds, and folks just do as they're told so they can eat what they want behind some pearly gates.เหมือนมันคือชนิดจำนวนหนึ่งของทั้งหมด-คุณ-สามารถ-กินทุบขึ้นในเมฆ, และผู้คนแค่ทำเป็นพวกเขาถูกบอก ดังนั้นพวกเขาสามารถกินสิ่งที่พวกเขาต้องการข้างหลังประตูอย่างลูกสาลี่จำนวนหนึ่ง Black Snake Moan (2006)
The corona is the pearly layer around the sun.ลำแสงโคโรน่าจะปรากฎ รอบๆดวงอาทิตย์ Dasepo Naughty Girls (2006)
- Show us those pearly whites.- โชว์ฟันขาวไข่มุกให้ดูหน่อยซิ Bloodlust (2006)
Come on, Wendy, let's see those pearly whites.เร็วๆเข้า เวนดี้ ยิงฟันเหลืองๆให้เราดูหน่อย ...And the Bag's in the River (2008)
You need to show your customers those pearly whites.นายต้องโชว์ฟันขาวมุก ของนายหน่อยสิ Chuck Versus the Sensei (2008)
Well, soon-to-be pearly whites. You need to bleach them.เอ่อ เกือบจะขาวน่ะนะ แค่ต้องไปฟอกสีหน่อย Chuck Versus the Sensei (2008)
God's gonna open the pearly gates when those next two bullets catch you in the head?พระเจ้าจะเปิดประตูสวรรค์ เมื่อลูกกระสุนปืนครั้งต่อไป ฝังอยู่ในหัวนายงั้นสินะ Better Half (2008)
It was like a... A pearly white harbor.มันเหมือนกับแสงส่องในท่าเรือ Hell-O (2010)
Angela Pearly Gates Montenegro and Jack Stanley Hodgins IV.แองเจิลล่า เพิร์ลลี่ เกตส์ มอนเตรเนโกร และ แจ็ค สเตนเลย์ ฮอดจิ้นส์ ที่4 The Witch in the Wardrobe (2010)
Soak up some Vitamin D with our pearly skin?ดูดวิตามินดีให้ผิวหายซีด Raging Fae (2011)
And they would be the Pearly people.And they would be the Pearly people. Saving Mr. Banks (2013)
Angels get uppity, slam the pearly gates.เทวดาก็วางท่า กระแทกปึงปังกับประตูไข่มุก Clip Show (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLY    P ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pearly    (j) pˈɜːʳliː (p @@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] pearly, #97,722 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blausteißsittich {m} [ornith.]Pearly Conure [Add to Longdo]
Perlenwollrücken {m} [ornith.]Pearly Antshrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus) [Add to Longdo]
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus) [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
朱唇皓歯[しゅしんこうし, shushinkoushi] (exp) red lips and pearly white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]
皓歯[こうし, koushi] (n) pearly white teeth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearly \Pearl"y\, a.
   1. Containing pearls; abounding with, or yielding, pearls;
    as, pearly shells. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling pearl or pearls; clear; pure; transparent;
    iridescent; as, the pearly dew or flood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearly
   adj 1: of a white the color of pearls [syn: {pearly}, {pearly-
       white}]
   n 1: informal terms for a human `tooth' [syn: {chopper},
      {pearly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top