ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peal

P IY1 L   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peal-, *peal*
English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peal[N] ระฆังชุด
peal[N] เสียงกระหึ่ม, See also: เสียงกึกก้อง, เสียงกังวาน, เสียงดังลั่น, Syn. resounding, reverberation
peal[N] เสียงรัวระฆัง
peal[VI] ส่งเสียงกึกก้อง, See also: ส่งเสียงดังลั่น, Syn. resound
peal out[PHRV] (เสียงหรือระฆัง) ดังกังวาน, See also: ส่งเสียงดัง, รัวเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peal(พีล) n. เสียงระฆังที่นานและดัง -v. ดังกังวาน
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
sex appealn. เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
peal(n) เสียงระฆัง,เสียงดังกังวาน
peal(vi) ร้องกระหึ่ม,รัวระฆัง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
repeal(vt) ถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ละทิ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( Church bell peals )( Church bell peals ) Over My Dead Body (2011)
There are no unis on Peal Street.ไม่มีเจ้าหน้าบนถนนเพิร์ล Firewall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pealThe hall resounded with the peal of the bells.
pealThere was a sharp peal of thunder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
การอุทธรณ์[n.] (kān utthøn) EN: appeal   FR: appel [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīek-røng) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal   FR: requête [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAL P IY1 L
PEALE P IY1 L
PEALER P IY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peal (v) pˈiːl (p ii1 l)
peals (v) pˈiːlz (p ii1 l z)
pealed (v) pˈiːld (p ii1 l d)
pealing (v) pˈiːlɪŋ (p ii1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
アピール(P);アッピール[, api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P) [Add to Longdo]
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ウィーンアピール[, ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal [Add to Longdo]
ショートサーキットアピール[, sho-tosa-kittoapi-ru] (n) short-circuit appeal [Add to Longdo]
セックスアピール[, sekkusuapi-ru] (n) sex appeal [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
ロングサーキットアピール[, rongusa-kittoapi-ru] (n) long-circuit appeal [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\ (p[=e]l), n. [Etymol. uncertain.] (Zool.)
   A small salmon; a grilse; a sewin. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\, v. i.
   To appeal. [Obs.] --Spencer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\, n. [An abbrev. of F. appel a call, appeal, ruffle
   of a drum, fr. appeller to call, L. appellare. See {Appeal}.]
   1. A loud sound, or a succession of loud sounds, as of bells,
    thunder, cannon, shouts, of a multitude, etc. "A fair peal
    of artillery." --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       Whether those peals of praise be his or no. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And a deep thunder, peal on peal, afar. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. A set of bells tuned to each other according to the
    diatonic scale; also, the changes rung on a set of bells.
    [1913 Webster]
 
   {To ring a peal}. See under {Ring}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\, v. i. [imp. & p. p. {Pealed} (p[=e]ld); p. pr. &
   vb. n. {Pealing}.]
   1. To utter or give out loud sounds.
    [1913 Webster]
 
       There let the pealing organ blow.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To resound; to echo.
    [1913 Webster]
 
       And the whole air pealed
       With the cheers of our men.      --Longfellow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peal \Peal\, v. t.
   1. To utter or give forth loudly; to cause to give out loud
    sounds; to noise abroad.
    [1913 Webster]
 
       The warrior's name,
       Though pealed and chimed on all the tongues of fame.
                          --J. Barlow.
    [1913 Webster]
 
   2. To assail with noise or loud sounds.
    [1913 Webster]
 
       Nor was his ear less pealed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To pour out. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peal
   n 1: a deep prolonged sound (as of thunder or large bells) [syn:
      {peal}, {pealing}, {roll}, {rolling}]
   v 1: ring recurrently; "bells were pealing"
   2: sound loudly and sonorously; "the bells rang" [syn: {ring},
     {peal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top