ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacock

P IY1 K AA2 K   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacock-, *peacock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacock[N] นกยูง, See also: นกยูงตัวผู้, Syn. peafowl
peacock[N] คนอวดดี, See also: คนหลงตัวเอง, คนที่ทะนงตน, Syn. vain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peacock(พี'คอค) n. นกยูง,คนหยิ่ง
peacock oren. =bornite

English-Thai: Nontri Dictionary
peacock(n) นกยูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is Mrs. Peacock.และนี่คือคุณนายพีคอร์ค Clue (1985)
Are you afraid of silence, Mrs. Peacock?คุณกลัวความเงียบเหรอครับ คุณนายพีคอร์ก? Clue (1985)
I think most men need a little practice, don't you, Mrs. Peacock?ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีการลงมือทำบ้าง ใช่ไหมคะ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
Senator Peacock's vote to certain lobbyists?เพื่อล็อบบี้คะแนนโวตเสียง ของท่านวุฒิสมาชิกพีคอร์ค ใช่มั้ย? Clue (1985)
Mrs. Peacock, it's all right.คุณนายพีคอร์ค ไม่เป็นไร Clue (1985)
It was you, Mrs. Peacock, wasn't it?คุณนั่นเอง คุณนายพีคอร์ค ใช่ไหม? Clue (1985)
This is war, Peacock. Casualties are inevitable.นี่เป็นสงครามคุณนายพีคอร์ค บาดเจ็บล้มตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Clue (1985)
And Mrs. Peacock sat here. And Professor Plum sat here.และคุณนายพีคอร์คนั่งที่นี่ และศาสตราจารย์พลัมนั่งที่นี่ Clue (1985)
And Mrs. Peacock here.และคุณนายพีคอร์คอยู่นี่ Clue (1985)
Mrs. Peacock took a drink.คุณนายพีคอร์คคว้าเครื่องดื่ม Clue (1985)
We didn't hear the cook scream because Mrs. Peacock was screaming about the poisoned brandy.เราไม่ได้ยินเสียงร้องของแม่ครัว เพราะคุณนายพีคอร์คกรีดร้อง เรื่องบรั่นดีถูกวางยาพิษ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacockThe peacock has a truly gorgeous tail.
peacockThe peacock has colorful tail feathers.
peacockThe peacock has fair feathers but foul feet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหรง[N] peacock, Syn. นกยูง, Count unit: ตัว, Notes: (ชวา)
มยุร[N] peacock, Syn. มยูร, นกยูง, มยุเรศ, มยุระ, มยุรา, มยุรี, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มยุรคติ[N] peacock's posture, Thai definition: ท่าทางของนกยูง, Notes: (สันสกฤต)
มยุรา[N] peacock, Syn. ยูง, นกยูง, มยุเรศ, มยุร, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กวี)
มยูร[N] peacock, Syn. มยุร, นกยูง, มยุเรศ, มยุรา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นกยูง[N] peacock, Syn. ยูง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในสกุล Pavo วงศ์ Phasianidae ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนหางยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชอบร้องตอนเช้าหรือพลบค่ำ กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์เล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มยุรา = มยุระ[n.] (mayurā = mayura) EN: peacock   FR: paon [m]
นกแว่น[n.] (nok waen) EN: peacock-pheasant ; peafowl   
นกแว่นภูเขา [n. exp.] (nok waen phūkhao) EN: Mountain Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier de Rothschild [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī nāmtān) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant (?)   FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m]
นกแว่นสีเทา[n. exp.] (nok waen sī thao) EN: Grey Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier chinquis [m]
นกยูง[n.] (nok yūng) EN: peacock ; peacock-pheasant ; peafowl   FR: paon [m] ; paonne [f]
นกยูงตัวผู้[n.] (nok yūng tūaphū) EN: peacock ; peafowl   
ผีเสื้อหางติ่งปารีส[n. exp.] (phīseūa hāng ting Pārīs) EN: Paris Peacock   
ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว[n. exp.] (phīseūa hāng ting saphāi khīo) EN: Banded Peacock   
ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา[n. exp.] (phīseūa hāng ting waēo mayurā) EN: Common Peacock   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACOCK    P IY1 K AA2 K
PEACOCKS    P IY1 K AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacock    (n) pˈiːkɒk (p ii1 k o k)
peacocks    (n) pˈiːkɒks (p ii1 k o k s)
peacock-blue    (n) pˌiːkɒk-blˈuː (p ii2 k o k - b l uu1)
peacock-blues    (n) pˌiːkɒk-blˈuːz (p ii2 k o k - b l uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孔雀[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
孔雀河[Kǒng què hé, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄏㄜˊ, ] Peacock river in Xinjiang, #96,020 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfauenfeder {f}peacock feather [Add to Longdo]
Pfauenelfe {f} [ornith.]Peacock Coquette [Add to Longdo]
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peacock \Pea"cock`\ (p[=e]"k[o^]k`), n. [OE. pecok. Pea- in this
   word is from AS. pe['a], p[=a]wa, peacock, fr. L. pavo, prob.
   of Oriental origin; cf. Gr. taw`s, taw^s, Per. t[=a]us,
   t[=a]wus, Ar. t[=a]w[=u]s. See {Cock} the bird.]
   1. (Zool.) The male of any pheasant of the genus {Pavo}, of
    which at least two species are known, native of Southern
    Asia and the East Indies.
    [1913 Webster]
 
   Note: The upper tail coverts, which are long and capable of
      erection, are each marked with a black spot bordered by
      concentric bands of brilliant blue, green, and golden
      colors. The common domesticated species is {Pavo
      cristatus}. The Javan peacock ({Pavo muticus}) is more
      brilliantly colored than the common species.
      [1913 Webster]
 
   2. In common usage, the species in general or collectively; a
    peafowl.
    [1913 Webster]
 
   {Peacock butterfly} (Zool.), a handsome European butterfly
    ({Hamadryas Io}) having ocelli like those of peacock.
 
   {Peacock fish} (Zool.), the European blue-striped wrasse
    ({Labrus variegatus}); -- so called on account of its
    brilliant colors. Called also {cook wrasse} and {cook}.
 
   {Peacock pheasant} (Zool.), any one of several species of
    handsome Asiatic pheasants of the genus {Polyplectron}.
    They resemble the peacock in color.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacock
   n 1: European butterfly having reddish-brown wings each marked
      with a purple eyespot [syn: {peacock}, {peacock butterfly},
      {Inachis io}]
   2: male peafowl; having a crested head and very large fanlike
     tail marked with iridescent eyes or spots

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top