ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partially

P AA1 R SH AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partially-, *partially*, partial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partially(adv) บางส่วน, Syn. uncompletely, Ant. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก # American Beauty (1999)
Let go. It's partially my fault. Hey Jae-gu, I'm sorry.ไปเหอะ ฉันก็มีส่วนผิด เฮ้ แจกู ฉันเสียใจ Gangster High (2006)
I think it's also partially because everyone else is lookin' at her like hey Cody's just a bum, Cody's this, Cody's that, Cody's this.ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคนอื่นๆเป็นอย่างที่เธอชอบ โคดี้ต้องอย่างนั้น โค้ดี้ต้องอย่างนี้ โคดี้ต้องอย่างโน้น Surf's Up (2007)
His lungs were partially filled with blood and water.ปอดทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและน้ำ Ending Happy (2007)
Partially retired all the time.คล้าย ๆ กับเกษียณมาตลอด The Legend (2008)
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน Not Cancer (2008)
Means he's partially deaf in the right.หมายถึงหูข้างขวา เขาหนวกบางส่วน Last Resort (2008)
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ Saw VI (2009)
Partially personal.เรื่องส่วนตัวบางอย่าง In Plane Sight (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partiallyHis story is partially true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
เผยอ[phayoē] (v) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part  FR: entrouvrir ; écarter
ตาฟาง[tā fāng] (v) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; be partially blind
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ยุติธรรม[yutitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally
ยุติธรรม[yuttitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTIALLY P AA1 R SH AH0 L IY0
PARTIALLY P AA1 R SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partially (a) pˈaːʃəliː (p aa1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwerbsbehindertpartially disabled [Add to Longdo]
teilmöbliert { adj }partially furnished; partly furnished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n, adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink [Add to Longdo]
飲みかける;飲み掛ける;飲掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1, vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m, vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear) [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) { math } partially ordered set; poset; semi-ordered set [Add to Longdo]
半搗き[はんつき, hantsuki] (n) (See 玄米) light-brown rice; half-polished rice; partially polishing rice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partially \Par"tial*ly\ adv.
   1. In part; not totally; as, partially true; the sun
    partially eclipsed. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. In a partial manner; with undue bias of mind; with unjust
    favor or dislike; as, to judge partially. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partially
   adv 1: in part; in some degree; not wholly; "I felt partly to
       blame"; "He was partially paralyzed" [syn: {partially},
       {partly}, {part}] [ant: {all}, {altogether},
       {completely}, {entirely}, {totally}, {whole}, {wholly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top