ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paradigm

P EH1 R AH0 D AY2 M   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paradigm-, *paradigm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paradigm[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, แบบจำลอง, Syn. prototype, mold, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paradigm(แพ'ระดิม,ไดม์) n. ตัวอย่าง,แบบชุดแบบ,การสาธิต,ตารางการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์คำหนึ่ง ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradigm (Theory of Knowlege)กระบวนทัศน์ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Paradigms (Social sciences)กระบวนทัศน์ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paradigmกรอบ
paradigm (n ) กระบวนทัศน์
paradigm shift[ぱらだいむしふと] (n ) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
See also: R. paradigm

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The cultural paradigm in which people have sex after three dates.วัฒนธรรมจำลอง ที่คนจะได้ อึ๊บ หลังจาก เดท 3 ครั้ง The Vengeance Formulation (2009)
Some people call it the Goldilocks paradigm -- not too much, not too little, everything's just right.ดวงอาทิตย์จะปิดตัวลง ดีเอ็นเอจะมาแก้ บางคนเรียกมันว่า กระบวนทัศน์ กอลดิลอคส Is There a Creator? (2010)
We're experiencing a paradigm shift.นี่มันอันตพาลโจรปล้นแบงค์นี่ Rango (2011)
I thought they stopped making this. Community 2x21 - Paradigms of Human Memoryนึกว่าพวกเขาเลิกผลิตไปแล้ว และนี่คือทั้งหมด Paradigms of Human Memory (2011)
You set up a paradigm where you actually have to get caught.คุณสร้างแบบจำลองในสถานที่ ที่คุณน่าจะถูกจับได้ Corazon (2011)
But that's not to say that I can't set you up with a whole lot more reasonable speakers that'll still blow your mind if you're worried that the Wilsons or Paradigms are going to set you back too much.แต่นั่นไม่ใช่ว่า ผมจะบอกให้คุณซื้อ ลำโพงสมราคาอีกหลายตัว ที่คุณจะต้องชอบมัน Nebraska (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradigmWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADIGM    P EH1 R AH0 D AY2 M
PARADIGMS    P EH1 R AH0 D AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradigm    (n) pˈærədaɪm (p a1 r @ d ai m)
paradigms    (n) pˈærədaɪmz (p a1 r @ d ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
範式[fàn shì, ㄈㄢˋ ㄕˋ, ] paradigm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paradigma {n} | Paradigmen {pl}paradigm | paradigms [Add to Longdo]
Paradigmenwechsel {m}paradigma shift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラダイム[, paradaimu] (n) paradigm; (P) [Add to Longdo]
パラダイムシフト[, paradaimushifuto] (n) paradigm shift [Add to Longdo]
ラダー[, rada-] (n) (1) rudder; (2) {comp} ladder (PLC programming paradigm) (programing); (P) [Add to Longdo]
系列関係[けいれつかんけい, keiretsukankei] (n) {ling} (See 統合関係) paradigmatic relation [Add to Longdo]
範列[はんれつ, hanretsu] (n) {ling} paradigm [Add to Longdo]
範列関係[はんれつかんけい, hanretsukankei] (n) {ling} (See 統語的関係) paradigmatic relation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradigm \Par"a*digm\, n. [F. paradigme, L. paradigma, fr. Gr.
   ?, fr. ? to show by the side of, to set up as an example;
   para` beside + ? to show. See {Para-}, and {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. An example; a model; a pattern. [R.] "The paradigms and
    patterns of all things." --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) An example of a conjugation or declension, showing
    a word in all its different forms of inflection.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) An illustration, as by a parable or fable.
    [1913 Webster]
 
   4. (Science) A theory providing a unifying explanation for a
    set of phenomena in some field, which serves to suggest
    methods to test the theory and develop a fuller
    understanding of the topic, and which is considered useful
    until it is be replaced by a newer theory providing more
    accurate explanations or explanations for a wider range of
    phenomena.
    [PJC] Paradigmatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paradigm
   n 1: systematic arrangement of all the inflected forms of a word
   2: a standard or typical example; "he is the prototype of good
     breeding"; "he provided America with an image of the good
     father" [syn: {prototype}, {paradigm}, {epitome}, {image}]
   3: the class of all items that can be substituted into the same
     position (or slot) in a grammatical sentence (are in
     paradigmatic relation with one another) [syn: {substitution
     class}, {paradigm}]
   4: the generally accepted perspective of a particular discipline
     at a given time; "he framed the problem within the
     psychoanalytic paradigm"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top