ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overlord

OW1 V ER0 L AO2 R D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overlord-, *overlord*, overlor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overlord[N] ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น, Syn. dictator, king, potentate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overlord(โอ'เวอะลอร์ด) n. ศักดินาเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it one of your gothic overlords or something?เป็นหนึ่งในกอธโอเวอร์ล็อดของพ่อ\หรืออะไรซักอย่าง? Pilot (2009)
I play my endless serpent. Raj will play ecstatic frenzy, which means Larry will have to play chaos overlord.ฉันใช้ไพ่อสรพิษไร้เทียมทาน ราจจะใช้ไพ่อสูรบ้าระห่ำ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Um, I wouldn't exactly call praying to our dark overlordฉันคงไม่พูดว่า บูชาเจ้าแห่งความมืดเป็นการ Swap Meat (2010)
Well, I always figured it was to study us, discover our weaknesses, and report back to your alien overlords.ฉันคิดเสมอว่ามาเพิ่อศึกษาเรา คันพบจุดอ่อนของเรา และรายงานกลับไปยัง The Large Hadron Collision (2010)
Amy pointed out that between the two of us, our genetic material has the potential of producing the first in a line of intellectually superior, benign overlords to guide humanity to a brighter tomorrow.เอมี่ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างเราสองคน กรรมพันธุของเรามีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถผลิต The Robotic Manipulation (2010)
In a world ruled by a giant beaver, mankind builds many dams to please the beaver overlord.ในโลกที่มนุษย์ถูกปกครองบีเวอร์ยักษ์ มนุษย์สร้างเขื่อนมากมายเพื่อให้บีเวอร์พอใจ The Zazzy Substitution (2010)
If this nation wants to impress its future Chinese overlords, we need to get our priorities straight.ถ้าคุณยังพอใจอยู่อีกละก็ อนาคตก็ให้จีนครอบงำไปเหอะ เราต้องการความมั่นคงมาก่อนใช่มั้ย Pot O' Gold (2011)
That's it. One-Two Overlord!นั่นแหละ 1-2 มหากาฬ Real Steel (2011)
I guess you'll be devoting a chapter to Operation Overlord.ผมคิดว่าคุณจะได้รับการอุทิศ บทที่กิจการนเรศวร. The Family (2013)
This is your overlord, felicity smoak.This is your overlord, Felicity Smoak. Haunted (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัยยะ[N] master, See also: overlord, lord, Thai definition: ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLORD    OW1 V ER0 L AO2 R D
OVERLORDS    OW1 V ER0 L AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overlord    (n) ˈouvəlɔːd (ou1 v @ l oo d)
overlords    (n) ˈouvəlɔːdz (ou1 v @ l oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberherr {m} | Oberherren {pl}overlord | overlords [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overlord \O"ver*lord`\, n.
   One who is lord over another or others; a superior lord; a
   master. --Freeman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overlord
   n 1: a person who has general authority over others [syn:
      {overlord}, {master}, {lord}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top