Search result for

observation

(80 entries)
(0.8754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observation-, *observation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observation[N] การสังเกต, See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์, Syn. watching, review
observation[N] ความเห็น, Syn. comment, remark, Ant. avoid, suppress
observation car[N] รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน, See also: เช่น มีหลังคาเป็นกระจกใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation๑. การสังเกต, ข้อสังเกต๒. การปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
observation errorความเคลื่อนคลาดของการสังเกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation methodระเบียบวิธีแบบสังเกต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
observation wellobservation well, บ่อสังเกตการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Good observation, Shirley.-ช่างสังเกตดี เชอเลย์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
Careful observation and measurement. Interpretation of experimental data.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด ตีความข้อมูลจากการทดลอง The Happening (2008)
Careful observation and measurements. That's what I'm trying to do.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด นั่นฉันกำลังทำอยู่ The Happening (2008)
Goku, you rely too much on your external observation.โงกุน, เจ้าพึ่งประสาทสัมผัส ภายนอกมากเกินไปแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Do you know he was on a CIA observation watch list?แล้วรู้หรือเปล่า ว่าเขาอยู่ในบัญชีจับตาของซีไอเอ Duplicity (2009)
While we're making these observations you two project this image of the perfect couple, when clearly it's a lie.ในขณะที่พวกเรากำลังพูดคุยกัน... ..พวกคุณได้สร้างภาพคู่รักที่แสนเพอร์เฟค ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าไม่จริง The Ugly Truth (2009)
Go look for a nice observation spot.- ออกไปหาจุดเหมาะๆ เพื่อสังเกตการณ์นะ The Breath (2009)
It was wonderful, Filled with nuanced observations About the world around you.มีการประชดประชันอย่างไม่ไม่คาดฝันอยู่ด้วย Carrnal Knowledge (2009)
These are our observation machines.นี่เป็นเครื่องเฝ้าสังเกตการณ์ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี The Gungan General (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observationA careful observation will show you the difference.
observationA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
observationBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
observationClose observation is necessary for the experiment.
observationFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
observationHe has sharp powers of observation.
observationHe is accurate in his observation.
observationHe went to France not so much for sightseeing as for observation.
observationImages taken by the JAXA Earth observation satellite, 'Daichi'.
observationIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
observationObservation is a passive science, experimentation an active science.
observationScience is based on careful observation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสังเกต[N] observation, See also: notice, Syn. การสังเกต, Example: พระแท้ซึ่งจะมีลักษณะหดเล็กและไม่คมชัดซึ่งหากใช้ความสังเกตแล้วสามารถพบเห็นได้โดยง่าย, Thai definition: การคอยจับตาดูหรือฟังอย่างละเอียดลออ
การเฝ้าดู[N] observation, See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness, Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: เราควบคุมการแก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูว่าสถานะการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง
ข้อน่าสังเกต[N] observation, See also: note, remark, Syn. ข้อสังเกต, Example: การเลือกใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมต่างๆ นี้มีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการ, Count unit: ข้อ
ธุดงคสมาทาน[N] pilgrimage keeping, See also: observation of pilgrim, Syn. การถือธุดงค์, Example: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
การดู[n.] (kān dū) EN: look   FR: regard [m] ; observation [f]
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: notice   FR: observation [f] ; étude [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
คู่มือดูนก[n. exp.] (khūmeū dū nok) FR: guide d'observation des oiseaux [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVATION    AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N
OBSERVATIONS    AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observation    (n) (o2 b z @ v ei1 sh @ n)
observations    (n) (o2 b z @ v ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussichtsplattform {f}observation platform [Add to Longdo]
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Überlegung {f} | Überlegungen anstellen (zu)observation | to make observations (about; on) [Add to Longdo]
Beobachtung {f} | Beobachtungen {pl}observation | observations [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Beobachtungsstation {f}observation ward [Add to Longdo]
Sehschlitz {m}observation slit [Add to Longdo]
Observation {f} [med.]observation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation) [Add to Longdo]
価格監視[かかくかんし, kakakukanshi] (n) price monitoring; price observation [Add to Longdo]
海洋観測[かいようかんそく, kaiyoukansoku] (n) oceanographic observation [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
監視所[かんしじょ, kanshijo] (n) lookout post; observation point [Add to Longdo]
監視哨[かんししょう, kanshishou] (n) {mil} observation post [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) observation; survey; (P) [Add to Longdo]
観察的研究[かんさつてきけんきゅう, kansatsutekikenkyuu] (n) observational study [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 [Add to Longdo]
肉眼观察[ròu yǎn guān chá, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, / ] observation by naked eye [Add to Longdo]
观测卫星[guān cè wèi xīng, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] observation satellite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
観測[かんそく, kansoku] observation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observation \Ob`ser*va"tion\, n. [L. observatio: cf. F.
   observation.]
   1. The act or the faculty of observing or taking notice; the
    act of seeing, or of fixing the mind upon, anything.
    [1913 Webster]
 
       My observation, which very seldom lies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of an act, or of acts, of observing; view;
    reflection; conclusion; judgment.
    [1913 Webster]
 
       In matters of human prudence, we shall find the
       greatest advantage in making wise observations on
       our conduct.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: An expression of an opinion or judgment upon what
    one has observed; a remark. "That's a foolish
    observation." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To observations which ourselves we make
       We grow more partial for the observer's sake.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Performance of what is prescribed; adherence in practice;
    observance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We are to procure dispensation or leave to omit the
       observation of it in such circumstances. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Science)
    (a) The act of recognizing and noting some fact or
      occurrence in nature, as an aurora, a corona, or the
      structure of an animal.
    (b) Specifically, the act of measuring, with suitable
      instruments, some magnitude, as the time of an
      occultation, with a clock; the right ascension of a
      star, with a transit instrument and clock; the sun's
      altitude, or the distance of the moon from a star,
      with a sextant; the temperature, with a thermometer,
      etc.
    (c) The information so acquired; as, to record one's
      observations carefully.
      [1913 Webster]
 
   Note: When a phenomenon is scrutinized as it occurs in
      nature, the act is termed an observation. When the
      conditions under which the phenomenon occurs are
      artificial, or arranged beforehand by the observer, the
      process is called an experiment. Experiment includes
      observation.
      [1913 Webster]
 
   {To take an observation} (Naut.), to ascertain the altitude
    of a heavenly body, with a view to fixing a vessel's
    position at sea.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Observance; notice; attention; remark; comment; note.
     See {Observance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observation
   n 1: the act of making and recording a measurement
   2: the act of observing; taking a patient look [syn:
     {observation}, {observance}, {watching}]
   3: a remark expressing careful consideration [syn:
     {observation}, {reflection}, {reflexion}]
   4: facts learned by observing; "he reported his observations to
     the mayor"
   5: the act of noticing or paying attention; "he escaped the
     notice of the police" [syn: {notice}, {observation},
     {observance}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 observation [obsɛrvasjõ]
   admonition; exhortation
   observation
   notice; observation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top