หรือคุณหมายถึง naß?
Search result for

nass

(51 entries)
(1.9583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nass-, *nass*, nas
English-Thai: Nontri Dictionary
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, how long till we get to Nassau county?คุณครับ อีกนานมั๊ยกว่าเราจะถึงเขตแนสซอ The Debarted (2009)
Arthur, change of destination. We're going to Nassau county.Arthur เปลี่ยนเส้นทาง เราจะไป Nassau The Debarted (2009)
We'll reach Nassau at 9:00, then a charter to the Caymans, and then the rest of our lives.เราจะถึงแนสซอตอน 9 โมง และต่อไปที่เคย์แมน แล้วใช้ชีวิตที่เหลือของเรา P.S. You're an Idiot (2012)
Nassau police ask an 18-year-old mother why she abandoned her child...ตำรวจได้ทำการสอบสวนมารดาเด็ก 18 ปี ว่าทำไมหล่อนจึงทิ้งลูกของหล่อน American Hustle (2013)
27 minutes later you'll land in Nassau.อีก 27 นาทีคุณจะุุถึงนัสเซา Make Your Own Kind of Music (2013)
The storm warning is for the coastal areas of Nassau and Suffolk counties, including East and South Hampton and Owen Island.เตือนพายุในเขตพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ของเมือง Nassau Nand Suffolk รวมถึงทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะ Hampton Nand Owen Proteus (2013)
Yeah, yeah, Nassau band.ครับ เรารู้จักตอนอยู่ Nassau band Whiplash (2014)
The only reason you're in Studio Band to begin with is because I told you exactly what I'd be asking for in Nassauและเหตุผลที่แก มาอยู่ในวง เพราะฉันเป็นคน เรียกแกมา จากวง Nassau Whiplash (2014)
I'll drum your ass back to Nassau where you can turn pages untill you graduate or fucking drop off.ฉันจะส่งแก กลับวง Nassau ไปพลิกโน้ต จนแกเรียนจบ หรือแกลาออกไปเอง Whiplash (2014)
I just told you that I am fully willing to inform every merchant in Nassau that you murdered your way into ownership of this place.ข้าแค่บอกให้เจ้ารู้ว่าข้ายินดีอย่างยิ่ง เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทุกราย ในนัสเซาทราบ ว่าเจ้าฆ่าคนมันเป็นวิธีที่เจ้าใช้เข้าครอบครอง เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ VIII. (2014)
- Welcome to Nassau.ยินดีต้อนรับสู่ นัสซอ ครับ ขอบคุณ มาก Help! (1965)
Nassau, Bahamas. Round trip.Nassau Bahamas การเดินทางไปและกลับ The Sunshine State (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)   FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
กุญแจสายยู [v.] (kunjaē sāiyū) EN: padlock   FR: cadenasser ; verrouiller
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
สุ่ม[n.] (sum) EN: fish-trap   FR: nasse [f] ; casier [m]
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
อยู่เฉย ๆ[v. exp.] (yū choēi-choei) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
NASS    N AE1 S
NASSAR    N AE1 S ER0
NASSAU    N AE1 S AO0
NASSER    N AE1 S ER0
NASSIF    N AE1 S IH2 F

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nassalarmventilstation {f}wet alarm valve station [Add to Longdo]
Nassarbeiten {pl}wet trades [Add to Longdo]
Nassdampf {m}; Sattdampf {m}saturated steam [Add to Longdo]
Nasszerstäuber {m}atomizer; wet sprayer [Add to Longdo]
nass; naß [alt]; feucht {adj} | nasser | am nassesten | ein nasser Tagwet | wetter | wettest | a wet day [Add to Longdo]
nass {adv}wetly [Add to Longdo]
nass und schmutzig; verschmutzt {adj}bedraggled [Add to Longdo]
Nassau (Hauptstadt der Bahamas)Nassau (capital of the Bahamas) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
オールオアナッシング[, o-ruoanasshingu] (exp) all-or-nothing [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
ナッシュ[, nasshu] (int) gnash [Add to Longdo]
ナッシュビル[, nasshubiru] (n) {comp} Nashville [Add to Longdo]
ナッシュ均衡[ナッシュきんこう, nasshu kinkou] (n) Nash equilibrium [Add to Longdo]
ナッシング[, nasshingu] (n) nothing; (P) [Add to Longdo]
パルナシアン[, parunashian] (n) (See 高踏派) Parnassian [Add to Longdo]
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拿骚[ná sāo, ㄋㄚˊ ㄙㄠ, / ] Nassau (capital of The Bahamas) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
ナッシュビル[なっしゅびる, nasshubiru] Nashville [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
潤う[うるおう, uruou] nass_werden, feucht_werden, Nutzen_ziehen, Vorteil_ziehen, reich_werden [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] nass_machen, feucht_machen, befeuchten, nuetzen, bereichern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nass [nas]
     wet; wetly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top