Search result for

mustert

(54 entries)
(1.4514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mustert-, *mustert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mustert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mustert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's how I got my discharge.Deswegen haben sie mich ausgemustertLa Cage aux Folles II (1980)
As soon as I'm discharged I'm heading straight home for Kansas.Sobald ich ausgemustert werde, fahre ich sofort nach Hause nach Kansas. The Move (1981)
The Navy flew him from the coast to Norfolk for his discharge.Die Navy hat ihn ausgemustert und von der Küste nach Norfolk geflogen. The Move (1981)
I was 4F.Ich wurde ausgemustertDancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Mmm. That fellow who looked you over in the van - His name is Kendall?Der Typ, der dich im Transporter gemustert hat, hieß doch Kendall. Steele in the Running (1986)
They don't give a shit about me.Ich bin ausgemustertCity on Fire (1987)
Look, look. Someone is checking you out.Sehen Sie, sehen Sie, da mustert Sie jemand. Roxanne (1987)
What's the matter with your paisley tie?Was gefiel ihr denn an deiner gemusterten nicht? Someone to Watch Over Me (1987)
I'm the guy that was over this morning looking at the skymaster that was being retired.Ich bin der Typ, der heute früh da war, um den ausgemusterten skymaster zu sehen. Always (1989)
Hey, 4F, take a hike.Hier bist du ausgemustertBarton Fink (1991)
The army took this off the line back in the '60s, brought the whole thing back from Europe.Die Army hat die hier in den 60ern ausgemustert und aus Europa zurückgebracht. Obsessed (1991)
Decommissioned years ago and sent to the surplus depot at Qualor II.Sie wurde ausgemustert und nach Qualor Il gebracht. Unification I (1991)
She was examining me...Dabei hat sie mich gemustertMauvais garçon (1993)
They were there to decommission stockpiled weapons.Sie haben eingelagerte Waffen ausgemustertBrothers and Sisters (1993)
They've rejected me.Sie haben mich ausgemustertCarrington (1995)
Colin tried to enlist too, but he had flat feet and was classified unfit.Auch Colin wollte sich verpflichten wurde aber wegen seiner Plattfüße ausgemustertForgotten Silver (1995)
- Before they were scrapped.Vor zwei Jahren, bevor sie sie ausmusterten. Thesis (1996)
When I see this guy over at the pizza boxes giving me the stink eye.Da kommt plötzlich dieser Kerl... und mustert mich geringschätzig. The Van Buren Boys (1997)
Down the corridor he paces And examines all the faces Of the travellers In the First and the ThirdUnd er schreitet durch die Gänge, mustert jeden in der Menge, ob er erster oder zweiter Klasse reist. Cats (1998)
The alien simply stared at me as if scrutinizing my appearance.Der Fremde schaute mich an, als musterte er mein Aussehen. Waking Moments (1998)
You're being let go, your department's being downsized, you're part of an outplacement, we're going in a different direction, we're not picking up your option...Du bist überflüssig... die Stelle wird gestrichen. Du wirst ausgemustert... unsere Wege trennen sich, es gibt andere Optionen. The Emperor's New Groove (2000)
Just think of it as you're being let go, that your life's going in a different direction, that your body's part of a permanent outplacement.Betrachte es doch als Kündigung. Unsere Wege trennen sich. Dein Körper wird permanent ausgemustertThe Emperor's New Groove (2000)
A bold striped shirt calls for solid colored or discreetly patterned suits and ties.Dazu passen nur zart gemusterte Anzüge und Krawatten in kräftigen Farben. American Psycho (2000)
We'd look like a bunch of Johnny-come-latelies.Wir sehen aus wie ausgemusterte Knaben. O Brother, Where Art Thou? (2000)
Anne, the guy over there is checking you out.Anne, der Typ da drüben mustert dich. Frenemies (2000)
We came from a small, small town and three fellows in that town that were 4-F committed suicide.Wir kamen aus einer kleinen Stadt, wo 3 als untauglich ausgemusterte Männer Selbstmord begingen. Currahee (2001)
AN ABANDONED STATION FOR ABANDONED AGENTS.Ein passender Ort für ausgemusterte Agenten. Die Another Day (2002)
I just arrived, I'm not guilty!Ich bin gerade eingemustert, ich bin unschuldig! War (2002)
I've been in civvies for a month, but I've got a debt to payBin seit 'nem Monat ausgemustert, habe aber noch eine Schuld zu begleichen War (2002)
He just looked us over and went on his way.Er hat uns gemustert und ist seines Weges gegangen. The Sea Is Watching (2002)
Maybe they checked us out and decided we weren't very interesting.Vielleicht haben sie uns gemustert und fanden uns uninteressant. Silent Enemy (2002)
He totally checked you out.Der hat dich gemustertAnchors Away (2002)
So then the sea cucumber looks over at the mollusc and says,Dann mustert die Seegurke die Muschel und sagt: Finding Nemo (2003)
Six, seven years? Livin' illegal.Jeden Tag von oben herab gemustertI Witness (2003)
I noticed you checking out my package.Mir viel auf, dass ihr mein Paket mustertRest in Peace (2003)
And she sized me up, exhaled some smoke from that regal mouth of hers, and said,Sie mustert mich, stößt Rauch zwischen ihren faltigen Lippen hindurch und sagt: Swan Song (2003)
Um, that's about all that comes to mind.Nein, sie sind nicht gemustertLonging (2004)
"Oscar de la Renta sleeveless silk faille... "full-skirted dress... "with black patent leather bow-belt."Oscar de la Rentas ärmelloses Seidenkleid mit ausladendem Rock und einem schwarz gemusterten Ledergürtel." The Ick Factor (2004)
Fourth of July. One, girl was wearing patterned slacks.Das Mädchen trug eine gemusterte lange Hose." The Zodiac (2005)
You look at her when she's not looking she checks you out when you look away.Du guckst sie an, wenn sie wegschaut, und sie mustert dich heimlich. Route 666 (2006)
E, got your lifts? I'd hate to see you sidelined by the height requirement.E, ich hoffe, du wirst nicht ausgemustert wegen Unterschreitung der Mindestgröße. Dominated (2006)
I was gonna put it back, I swear to my mother, but this maid kept looking at me the whole night like she knew.Ich wollte sie zurücklegen. Aber das Dienstmädchen musterte mich die ganze Nacht. Guys and Doll (2006)
No brother of mine eats rejectamenta in my town.Kein Bruder von mir isst Ausgemustertes in meiner Stadt. Ratatouille (2007)
One, girl was wearing patterned slacks.Erstens, das Mädchen trug eine gemusterte lange Hose. Zodiac (2007)
When the ship was finally retired, Queen Victoria had two desks made from its timbers.Das Schiff wurde ausgemustert, und Queen Victoria ließ zwei Schreibtische aus dem Holz anfertigen. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I saw the way you watched him when he came in.Ich sah, wie du ihn beim Reinkommen gemustert hast. Street Kings (2008)
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.Ich kann es an den Buchmalereien erkennen. Die Rosa- und Blautöne und der goldgemusterte Hintergrund. Inkheart (2008)
I saw the way you looked at me when you followed me up the stairs.Denkst du, ich hab nicht gemerkt, wie du mich gemustert hast? - Ja, ich verstehe. Look Out, Here They Come! (2008)
I find the skilled amongst us are better off left to their own devices.Tja. Die qualifizierten unter uns, werden schneller ausgemustert, als die eigenen Apparaturen, nicht wahr? Pilot (2009)
Actually, I've never even been in the army.Obwohl die mich ausgemustert haben. Au revoir Taipei (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abmustern | abmusternd | abgemustertto pay off | paying off | paid off [Add to Longdo]
figürlich; gemustertfigured [Add to Longdo]
gemustertmustered [Add to Longdo]
gemustertpatterned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top