ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morello

M ER0 EH1 L OW0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morello-, *morello*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the mob controlled concrete back then... the Morello gang, I believe... and they cut corners to skim a profit, like, with steel rebar, for example.และในช่วงนั้น พวกม๊อบเป็นคนคุมการเทคอนกรีต แก๊งค์มอเรลโลมั้ง ฉันว่า และพวกนั้นชอบลดคุณภาพ เพื่อเพิ่มกำไร Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORELLO    M ER0 EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morello    (n) mˈərˈɛlou (m @1 r e1 l ou)
morellos    (n) mˈərˈɛlouz (m @1 r e1 l ou z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morello \Mo*rel"lo\, n. [Cf. It. morello blackish, OF. morel.
   Cf. {Morelle}.] (Bot.)
   A kind of nearly black cherry with dark red flesh and juice,
   -- used chiefly for preserving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morello
   n 1: any of several cultivated sour cherry trees bearing fruit
      with dark skin and juice [syn: {morello}, {Prunus cerasus
      austera}]
   2: cultivated sour cherry with dark-colored skin and juice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top