หรือคุณหมายถึง momentousneß?
Search result for

momentousness

(6 entries)
(2.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -momentousness-, *momentousness*, momentousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา momentousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *momentousness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
momentousness    (n) (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigkeit {f}momentousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Momentous \Mo*men"tous\, a. [Cf. L. momentosus rapid,
   momentary.]
   Of moment or consequence; very important; weighty; as, a
   momentous decision; momentous affairs. -- {Mo*men"tous*ly},
   adv. -- {Mo*men"tous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 momentousness \mo*men"tous*ness\ n.
   utmost importance.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 momentousness
   n 1: utmost importance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top