ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mockery

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mockery-, *mockery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockery(n) การล้อเลียน, Syn. teasing
mockery(n) การเลียนแบบ, See also: การล้อเลียน, Syn. travesty, parody, lampoon
mockery(n) การเยาะเย้ย, See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก, Syn. scron, ridicule, scoff, Ant. praise, admiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย, สิ่งที่เยาะเย้ย, การเลียนแบบ, สิ่งที่ไม่เพียงพอ, สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule

English-Thai: Nontri Dictionary
mockery(n) การเยาะเย้ย, การล้อเลียน, การจำลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ Oh, God! (1977)
He's gonna make a mockery.เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในศาล ผมมีสิทธิ์พูดเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองครับท่าน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี่เป็นเนื้อหาสาระ Good Will Hunting (1997)
What right do you have to turn a baby's life into a mockery?แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่เอาทารกมา ปั้นชีวิตเขาให้เป็นเรื่องหลอกๆ The Truman Show (1998)
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches... Never Been Kissed (1999)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
If this rescue attempt fails it will not only be rendered meaningless, it will become a mockery.ถ้าการช่วยตัวประกันล้มเหลว การลงนามจะไม่ใช่แค่ไม่มีความหมาย มันจะกลายเป็นเรื่องน่าอับอาย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
But mockery?นี่เหน็บเหรอ? Love/Addiction (2007)
Mockery, that's the XXX.เหน็บแนม, ฮา ฮา Love/Addiction (2007)
Okay, sex and mockery it is.ตกลง เซ็กส์ และ เหน็บแนม เท่านั้น Love/Addiction (2007)
- "S" and "m"? - Sex and mockery.เอสและเอ็ม เซ็กส์และเยาะเย้ยเหรอ Love/Addiction (2007)
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Then there's no need to throw away the State's money on this mockery.ไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณกับคดีนี้หรอกครับ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mockeryI overheard their mockery.
mockeryWe've become a mockery to the whole village.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mockery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mockery

WordNet (3.0)
jeer(n) showing your contempt by derision, Syn. scoff, mockery, jeering, scoffing
parody(n) a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way, Syn. takeoff, sendup, spoof, travesty, pasquinade, lampoon, burlesque, put-on, charade, mockery
parody(n) humorous or satirical mimicry, Syn. takeoff, mockery

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mockery

n.; pl. Mockeries [ F. moquerie. ] 1. The act of mocking, deriding, and exposing to contempt, by mimicry, by insincere imitation, or by a false show of earnestness; a counterfeit appearance. [ 1913 Webster ]

It is, as the air, invulnerable,
And our vain blows malicious mockery. Shak. [ 1913 Webster ]

Grace at meals is now generally so performed as to look more like a mockery upon devotion than any solemn application of the mind to God. Law. [ 1913 Webster ]

And bear about the mockery of woe. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Insulting or contemptuous action or speech; contemptuous merriment; derision; ridicule. [ 1913 Webster ]

The laughingstock of fortune's mockeries. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. Subject of laughter, derision, or sport. [ 1913 Webster ]

The cruel handling of the city whereof they made a mockery. 2 Macc. viii. 17. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spötterei { f } | Spöttereien { pl }mockery | mockeries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゃ, cha] (n) (1) (See お茶・1) tea; (2) tea plant (Camellia sinensis); (3) (See 茶道) tea preparation; making tea; (4) (abbr) (See 茶色) brown; (n, adj-na) (5) (arch) (See 茶化す) mockery; (P) #3,549 [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n, vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
自嘲[じちょう, jichou] (n, vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n, vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top