Search result for

merken

(102 entries)
(1.8767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merken-, *merken*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา merken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *merken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
As a going-away present here's a spray bottle of I Can't Believe It's Not Butter to keep that head-merken looking buttery fresh.และของขวัญการจากลา นี่ขวดสเปรย์ ที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ามันไม่ใช่เนย มันทําให้หัวของนาย ดูเหมือนเนยสดเลยล่ะ Prom Queen (2011)
You'll see it too one day.Das wirst du eines Tages merkenLe royaume arabe ()
You're just too much of a drunk to realize it!Du bist nur zu sehr auf Alkohol, um es zu merkenPilot Light ()
I should've known something was wrong.Ich hätte es merken müssen. #BackToReality (2017)
You thought I wouldn't find out about the money from the harvest?Dachtest du, ich würde es nicht merkenEpisode #1.9 (2017)
- We see!- Wir merken's! Die Gezeichneten (1922)
For the record, the prosecutor has claimed the crime could have been committed by anyone.Liebe Geschworenen, bemerken Sie, dass der Staatsanwalt zugibt, dass jeder der Mörder sein könnte. Accused, Stand Up! (1930)
I'd like to remind the jury how often the defense has endured unjustified attacks from the prosecution.Geschworene, bemerken Sie bitte, dass die Verteidigung ständig die Angriffe des Staatsanwalts abwehren muss. Accused, Stand Up! (1930)
Boy, do they run when they see it's only a waterhole.Und wie sie laufen, wenn sie merken, dass es nur ein Wasserloch ist! Animal Crackers (1930)
as your excellency justly remarked, that's my business!Wie Exzellenz so richtig bemerken, das ist eine Sache für mich! Congress Dances (1931)
Well, if this isn't a red-letter day for Tom Dickson.Na, wenn das kein bemerkenswerter Tag für Tom Dickson ist. American Madness (1932)
And you'll find out soon enough who's entitled to the custody of the child.Dann wirst du merken, wem das Sorgerecht gebührt. Blonde Venus (1932)
You have to create a good impression.Lassen Sie sich nichts anmerkenGrand Hotel (1932)
I shall remember this, Mr. Kringelein.Das werde ich mir merken, Herr Kringelein. Grand Hotel (1932)
You'll know it if you're hit.Sie werden es nicht merken, wenn der Blitz Sie trifft. Red Dust (1932)
If it was Johnny, he'll stall, won't he?Wenn es Johnny war, wird man das merken, oder? Scarface (1932)
Thirty-five to the left. You know, François thinks you are a very remarkable man.35 nach links, du übrigens, François hält dich für einen bemerkenswerten Mann. Trouble in Paradise (1932)
- You can remember it?- Könnt ihr euch das merkenThe Devil's Brother (1933)
And if what he was singing were true you know, he must be quite a remarkable fellow.Und wenn es wahr ist, was er gesungen hat, muss er ein wirklich bemerkenswerter Mann sein. The Devil's Brother (1933)
You might both lie on it and never know that you were not alone.Sie könnten beide schlafen und den anderen gar nicht bemerkenQueen Christina (1933)
Pick that up so they won't know that we've been here.Räum das auf, damit sie nichts merkenSons of the Desert (1933)
- Why? You know those plainclothesmen that Gibson ordered? If these blokes who've got Betty see them, they'll think we've given them away.Wenn sie die Polizisten bemerken, glauben sie, wir hätten alles gesagt. The Man Who Knew Too Much (1934)
No one will know.- Niemand wird es bemerkenThe Man Who Knew Too Much (1934)
Take a good look at him, Dad, and try to remember him, because... he's going to be your son-in-law.Sieh ihn dir gut an, Papa, und versuch, ihn dir zu merken, er wird nämlich dein Schwiegersohn. The Thin Man (1934)
I have the honor of presenting to you... one of the most remarkable men in the world.Ihnen heute Abend und nur hier, einen der bemerkenswertesten Männer der Welt zu präsentieren. The 39 Steps (1935)
- How remarkable?- Wie bemerkenswert? The 39 Steps (1935)
Mr. Memory. I also add, ladies and gentlemen, before retiring... that Mr. Memory has left his brain to the British Museum.Bevor wir anfangen, muss ich noch anmerken, dass Mr. Memory sein Gehirn dem Britischen Museum vermacht hat. The 39 Steps (1935)
I have now the honor to present to you... one of the most remarkable men in the world.Ihnen einen der bemerkenswertesten Menschen auf der Welt vorzustellen. The 39 Steps (1935)
He won't know what he's eating for being with you again.Ob er sie mag? Vor Freude wird er nicht merken, was er isst. Fury (1936)
While I didn't vote for Hummel for sheriff his promptness in catching this kidnapper is commendable.Ich hab den Sheriff nicht gewählt, aber finde ich seine schnelle Arbeit in dem Fall sehr bemerkenswert. Fury (1936)
- She's a remarkable girl.- Sie ist bemerkenswert. Libeled Lady (1936)
How the old folks would enjoy it"Ich kann mir den Text nicht merken." Modern Times (1936)
You won't forget that I warned you?- Sie werden sich das merken, oder? The Plainsman (1936)
At any rate, make a note.Auf jeden Fall vormerkenAngel (1937)
You just can't remember one single thing.Du kannst dir auch gar nichts merkenCaptains Courageous (1937)
This wealth I owe to the fortunes of war.Ja, ich bin durch den Krieg zu bemerkenswerten Reichtümern gekommen. La Grande Illusion (1937)
It's high here, but no one around.Hier geht's zwar ziemlich tief runter, aber kein Mensch würde was merkenLa Grande Illusion (1937)
Don't let him know.Lass ihn nichts merkenKid Galahad (1937)
That, my dear Conway, is the story of a remarkable man.Dies ist die Geschichte eines bemerkenswerten Mannes. Lost Horizon (1937)
Keep that in mind from now on.Das müssen Sie sich jetzt mal merkenTwo Merry Adventurers (1937)
I can never hope to hold him. That woman... He...Aber ich bitte Sie, Madam, darf ich anmerken, dass Sie ganz leicht die Art Frau sein könnten, die so etwas trägt? Topper (1937)
And just to let the people know how the wind has changed the sooner you begin collecting the...Und um das Volk merken zu lassen, dass ein anderer Wind weht, - treibt möglichst bald... The Adventures of Robin Hood (1938)
Isn't it part of your job never to forget a face?Gehört es nicht zu Ihrem Job, sich Gesichter zu merkenThe Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
Now, I have a very poor memory for faces. That is, most people's.Ich kann mir Gesichter schlecht merken, wenigstens das der meisten Leute. The Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
Rocks, may I remark that your jokes are slightly unhumorous tonight?Darf ich anmerken, dass Ihre Scherze heute nicht sehr witzig sind? The Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
You only have to worry about "Slovakia. "Sie müssen sich nur Slowakei merken, denn bevor Sie zu "Tschecho" kommen, Bluebeard's Eighth Wife (1938)
You will find that out when you get our bill.Das werden Sie an der Rechnung merkenBluebeard's Eighth Wife (1938)
Wait a minute, I can't remember more than that.Nein, Moment mal, ich kann mir nichts mehr davon merkenBringing Up Baby (1938)
Can you remember that?Können Sie sich das merkenBringing Up Baby (1938)
When they find out who you are, they'll pad the cell.Wenn die merken, wer Sie sind, polstern sie die Zelle aus. Bringing Up Baby (1938)

German-Thai: Longdo Dictionary
merken(vt) |merkte, hat gemerkt| สังเกตเห็น , See also: beobachten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
zur Kenntnis nehmen; vermerkento take note of [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}; Peinlichkeit {f} | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]
sich etw. anmerken lassento let sth. show [Add to Longdo]
anmerken | anmerkend | angemerktto annotate | annotating | annotated [Add to Longdo]
auffallend; eindrucksvoll; erstaunlich; bemerkenswert {adj}striking [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein {adj} | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]
bemerkenswert; zusehends {adv}noticeably [Add to Longdo]
bemerkenswertobservable [Add to Longdo]
bemerken; anmerken (gegenüber)to remark (to) [Add to Longdo]
bemerken; merken; anmerken; beachten; wahrnehmen | bemerkend; merkend; anmerkend; beachtend; wahrnehmend | bemerkt; gemerkt; angemerkt; beachtet; wahrgenommento notice | noticing | noticed [Add to Longdo]
bemerkento become aware of [Add to Longdo]
bemerken, dassto make the point that [Add to Longdo]
bemerken; mitbekommento realize [Add to Longdo]
nicht zu bemerkenunobservable [Add to Longdo]
bemerkenswert; auffallend; ungewöhnlich {adj}remarkable [Add to Longdo]
bemerkenswert; bedeutend; beachtenswert (wegen) {adj}notable (for) [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}notably [Add to Longdo]
bemerkenswertnoteworthy [Add to Longdo]
bemerkenswertnoticeable [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}observably [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}remarkably [Add to Longdo]
bemerkenswert; wahrnehmbarobservable [Add to Longdo]
beobachten; wahrnehmen; bemerken; überwachen | beobachtend; aufmerksam | beobachtet | beobachtetto observe | observing | observes | observed [Add to Longdo]
erwähnen; vermerken | erwähnend | erwähntto mention | mentioning | mentioned [Add to Longdo]
feststellen; bemerken; haben | feststellend; bemerkend; habend | festgestellt; bemerkt; gehabtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]
merken; speichernto memorize; to memorise [Br.] [Add to Longdo]
sich merken; sich einprägen; auswendig lernen | auswendig lernend | auswendig gelernt | er/sie merkt sich; er/sie lernt auswendigto memorize; to memorise [Br.] | memorizing | memorized | he/she memorizes [Add to Longdo]
sich etw. merken; an etw. denkento keep sth. in mind [Add to Longdo]
merkendperceiving [Add to Longdo]
merkendremarking [Add to Longdo]
notieren; vermerken; anmerkento note; to notice [Add to Longdo]
notieren; vermerken; niederschreibento note down [Add to Longdo]
notierend; bemerkendnoting [Add to Longdo]
vermerken (auf)to endorse (on) [Add to Longdo]
etw. am Rand vermerkento make a note of sth. in the margin [Add to Longdo]
vormerkento make a note of [Add to Longdo]
(vorläufig) vormerkento pencil in [Add to Longdo]
sich vormerken lassen (für)put one's name down (for) [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
Haben Sie (dazu) etwas zu bemerken?Do you have any comments to make? [Add to Longdo]
Haben Sie (dazu) etwas zu bemerken?Would you like to comment? [Add to Longdo]
Lass dir nichts anmerken!Don't let on anything! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気付く[きづく, kiduku] bemerken [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]
覚える[おぼえる, oboeru] sich_erinnern, sich_merken, lernen, fuehlen [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 merken [mɛrkən]
   mark
   find; notice; perceive
   notice
   indicate; point out; show
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 merken [mɛrkən]
   memorize; to notice
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top